سیستم ترمز خودرو

دانلود پروژه سیستم ترمز خودرو

پروژه سیستم ترمز خودرو

عنوان پروژه : سیستم ترمز خودرو

نوع فایل : WORD

تعداد صفحات : ۱۴۰

فهرست

تاریخچه ترمز ۱

فصل اول : اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی

ترمزهای اتومبیل ۸

۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها ۸

۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی ۱۱

۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک ۱۲

۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی ۱۲

۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل ۱۴

۶ـ۱ سیلندر اصلی ۱۴

۷ـ۱ـ سیلندر چرخها ۱۶

۸ـ۱ـ عمل خود انرژی زائی ۱۶

۹ـ۱ـ حرکت بازگشتی ۱۷

۱۰ ـ۱ـ چراغ اخطار ۱۸

۱۱ـ۱ ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای) ۲۰

۱۲ـ۱ـ ترمزهای دیسکی ۲۱

۱ـ کالیپر ثابت ۲۳

۲ـ کالیپر شناور ۲۴

۳ـ کالیپر لغزشی ۲۴

۱۳ـ۱ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند ۲۶

۱۴ـ۱ـ سوپاپ اندازه گیری ۲۷

۱۵ـ۱ـ سوپاپ تناسب ۲۷

۱۶ـ۱ـ سوپاپ ترکیبی ۲۸

۱۷ـ۱ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب ۲۸

۱۸ـ۱ـ سیال ترمز ۳۰

۱۹ـ۱ـ خطوط ترمز ۳۰

۲۰ـ۱ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند ۳۰

۱ـ نوع کامل ۳۰

۲ـ نوع افزاینده ۳۰

۳ـ نوع کمکی ۳۲

۲۱ـ۱ـ بوستر کمکی ترمز ۳۳

۲۲ـ۱ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل ۳۴

۲ـ۱ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس ۳۶

۲۴ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده ۳۶

۲۵ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی ۳۷

فصل دوم : سیستم ترمز ضد قفل ABS

۲-۲-اصول طراحی ABS  ۴۰

۳ـ۲ـ ویژگی های ABS 43

۴ـ۲ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده ۴۴

۵ـ۲ـ مفهوم کنترل ۴۶

۶ـ۲ـ نیروی اصطکاک ۴۸

۷ـ۲ـ چرخه کنترلABS 49

۱ـ۷ـ۲ـ سیستم کنترل شده ۵۰

۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده ۵۱

۱ـ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک ۵۲

۲ـ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک ۵۳

۸ـ۲ـ سیکلهای کنترل واقعی ۵۴

۱ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا ( ضریب نیروی ترمز بالا) ۵۴

۲ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین) ۵۶

۳ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی ۵۷

۱ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف ) ۵۸

۲ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA2  ۶۰

۴ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل برای AWD 62

۵ـ۸ـ۲ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)  ۶۳

الف : اولین سیستم ۶۴

ب : دومین سیستم ۶۴

ج : سومین سیستم ۶۴

۹ـ۲ـ عملکرد ABS 64

۱ـ۹ـ۲ـ ترمز کنترل شده ۶۵

۲ـ۹ـ۲ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی ۶۷

۱۰ـ۲ـ مدلهای سیستم ABS 67

۱ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS 2S 67

ـ حالت اول (بدون انرژی) ۸۱

ـ حالت دوم (انرژی با استفاده از ۵۰% از حداکثر جریان)۸۱

حالت سوم (انرژی با حداکثر جریان)۸۱

۲ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS 5.0 70

۱ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ چرخه فرآیند کنترل ۷۲

۲ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ کارکردهای کنترلی ۷۲

۳ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ تشخیص عیب ۷۳

۳ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS5 . 3  ۷۴

۴ـ۱۰ـ۲ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش) ۷۴

۱۱ـ۲ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS 75

۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسورهای سرعت چرخ ۷۵

۱ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخDF2  ۷۸

۲ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخ DF3 79

۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی ۷۹

۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل برای  ABS 2S  ۸۱

الف ـ مدار ورودی ۸۲

ب : کنترل کننده دیجیتالی ۸۲

ج : مدارات خروجی ۸۳

مرحله گرداننده  ( تقویت کننده های خروجی ) ۸۴

د:ثابت کننده ولتاژ،حافظه مخصوص عیب ۸۴

۲ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0 85

۳ـ۱۱ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی ۸۵

۱ـ۳ـ۱۱ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S 86

الف : پمپ چرخشی ۸۶

ب: انباره یا مخزن ۸۶

ج : شیر سلونوئیدی ۳/۳ ۸۷

طرح ۸۷

مراحل کارکرد ۸۹

الف : مرحله مسدود کردن فشار ۸۹

ب : مرحله نگهداری فشار ۹۰

ج: مرحله کاهش فشار ۹۰

۲ـ۳ـ۱۱ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS5.0 91

الف : پمپ برگشت۹۱

ب: مخزنها و محفظه های ضربه گیر ۹۲

ج : شیرهای سلونوئیدی ۲/۲ ۹۲

۳ـ۳ـ۱۱ـ۲ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5 92

۴ـ۱۱ـ۲ـ مدارات الکتریکی ۹۳

فصل سوم: محاسبات مربوط به نیروهای استاتیکی و دینامیکی چرخهای عقب و جلو

۱ـ۳ـ بارهای اکسل استاتیک ۹۶

۲ـ۳ـ بارهای دینامیکی اکسل ۹۷

۳ـ۳ـ نیروهای ترمزی بهینه ۹۹

۴ـ۳ـ ترمز گیری بهینه در حرکت مستقیم ۱۰۲

۵ـ۳ـ  خطوط ضریب اصطکاک ثابت ۱۰۷

۶ـ۳ـ  تجزیه و تحلیل سهمی نیروهای ترمزی بهینه ۱۱۱

۷ـ۳ـ نیروهای ترمزی واقعی (بهبود یافته ـ توسعه یافته) بوسیله ترمزها ۱۱۲

۸ـ۳ـ مقایسه نیروی ترمزی واقعی و بهینه ۱۱۲

۹ـ۳ـ جلوگیری از اصطکاک جاده و تایر ۱۱۷

۱۰ـ۳ـ بازده و کارآئی ترمزگیری ۱۲۰

۱۱ـ۳ـ تحلیل توزیع نیروی ترمزی ثابت ۱۲۲

۱۲ـ۳ـ انتخاب طرح توزیع نیروی ترمزی ۱۲۲

۱۳ـ۳ـ شتاب ترمزی در حالتی که چرخها قفل نشده اند ۱۲۲

۱۴ـ۳ـ آنالیز توزیع نیروی ترمزی بارگذاری خودرو ۱۲۴

۱۵ـ۳ـ مقایسه نتایج تستهای جاده و تئوری ۱۲۶

۱۶ـ۳ـ آنالیز توزیع نیروی ترمزی متغیر ۱۲۹

۱۷ـ۳ـ فشار ترمز بهینه ۱۳۱

۱۸ـ۳ـ شیر محدود کننده فشار روغن ترمز ۱۳۲

۱۹ـ۳ـ شیر کاهنده فشار روغن ۱۳۵

۲۰ـ۳ـ شیرهای کاهنده فشار حساس به شتاب ترمزی ۱۳۶

ملاحظات عمومی ۱۳۹

مراجع ۱۴۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *