درﯾﭽﻪ ﮔﺎز

دریچه گاز

دریچه گاز – دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دریچه گاز (Throttle body) اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve) و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای  ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از راﻧﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺑﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ادامه مطلب “دریچه گاز”

دیود و آلترناتور

دیود و آلترناتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

دیود و آلترناتور

دﻳﻮدﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳﻮد:

ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن را ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن و در ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. دﻳﻮدﻫﺎ دارای دوﻗﻄﺐ آﻧﺪ وﻛﺎﺗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ آﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎﺗﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد دﻳﻮد در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﻮروارد ﺑﺎﻳﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در ﺧﻼف اﻳﻦ ﺟﻬﺖ،ﺟﺮﻳﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺎس ﻣﻌﻜﻮس ﻳﺎ رﻳﻮرس ﺑﺎﻳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﻮد، در ﻳﻜﺴﻮ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ادامه مطلب “دیود و آلترناتور”

سنسور سرعت خودرو

سنسور سرعت خودرو

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

سنسور سرعت خودرو

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺭﺍ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﻟﺲ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ECU ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ادامه مطلب “سنسور سرعت خودرو”

سنسور دور موتور

سنسور دور موتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

سنسور دور موتور

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻮده و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎت ( ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی، ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ) ، ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه مطلب “سنسور دور موتور”