متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت اول

کوئل و سنسور اکسیژن

ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻳﻞ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﻳﻞ و عیب یابی ﻛﻮﻳﻞ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

خودروهایی ﻛﻪ دارای اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

۱- ﻟﺮزش ﻣﻮﺗﻮر
۲- ﺗﻚ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮر
۳- ﻋﺪم ﻛﺸﺶ و اﻓﺖ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر

۴- روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﻧﮋﻛﺘﻮر

ﺑﺮای عیب یابی اﺑﺘﺪا ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ را بررسیﻧﻤﻮده ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه PPS اﻳﺮادات ﺣﺎﻓﻈﻪ ECU  ﻣﻮﺗﻮر را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ایراداتی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ECU ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪ ﻫﺎی ﺧﻄﺎ  P0350 ﺗﺎ P0362 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ P2300  ﺗﺎ P2327 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺪ ﻫﺎی ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﻧﮋﻛﺘﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ  :

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۸-۴۸-۴۲

ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪ ﺧﻄﺎ در دﺳﺘﮕﺎه PPS ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮوی ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎ ECU ﻛﻠﻴﺪ F6 را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻗﻮع اﻳﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق) اﺑﺘﺪا ﺷﻤﻊ و واﻳﺮ ﺷﻤﻊ (ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻳﻞ و ﺷﻤﻊ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺷﻤﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو اﻟﻜﺘﺮود آن ۰/۹ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ وﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮک و ﻧﺸﺘﻲ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ- ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻮﻳﻞ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاول و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ،ﻛﻮﻳﻞ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۸-۵۴-۲۵

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎی ﻧﺸـﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش عیب یابی ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن و عیب یابی آن ، ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
روش عیب یابی ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

ﺗﺬﻛﺮ :
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد می بایستی ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن از روی ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﺪاﻣﺎت و روﺷﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻛﻪ می بایستی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ _ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺪ ﺧﻄﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب PPS وارد ﻣﻨﻮی ECU ﺷﺪه و Fault Reading اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺪ اﻳﺮاد
( P code )دﻛﻤﻪ F6 دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

ب _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ج _ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر

اﻟﻒ _ ﺷﺮح ﻛﺪﻫﺎی اﻳﺮاد (P code) ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺟﺪول ﻫﺎی زﻳﺮ  ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎ (P code)  را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۹-۰۰-۰۰

و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺪﻫﺎی اﻳﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۹-۰۷-۳۲

ﺗﻮﺟﻪ :

_ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺪﻫﺎی اﻳﺮاد ﻓﻮق ، ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻴﺶ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب و ﭘﺎک ﻛﺮدن  اﻳﺮاد ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺪﻫﺎی ﻓﻮق دوﺑـﺎره ﺗﻜـﺮارﺷﺪ،

ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،  در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ب _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن

اﻳﺮادﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد،  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ، ﻋﻘﺐ نشینی داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • روﻛﺶ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺧﻮردﮔﻲ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر
 • ﺻﺪﻣﻪ و ﭼﻜﺶ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻨﺴﻮر

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی زﻳﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

_ خرابی و ﭼﻜﺶ خوردگی ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻨﺴﻮر

A9R9BAF_ بریدگی ،پارگی روﻛﺶ و کشیدگی ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر

A9R9BB1

ﻛﻪ ﻣﻲ بایستی در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

ج _ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب و ﭘﺎک ﻛﺮدن  اﻳﺮاد ، اﻳﺮاد دوﺑﺎره ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ اﻳﺮاد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ بایستی دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺴﻮر ( B و A ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد:

A _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ( Mixture Regulation)

B _ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ (Heating Resistor)

A _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ( Mixture Regulation)

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:

۱- ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ

_ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد:

۱- ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺴﺘﻪ ، ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

۲- ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.( ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۳ و ۴ )

۳- ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر را ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.( در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد).
۴- ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ۲ دﻗﻴﻘﻪ ، ﻣﻮﺗﻮر در ۲۰۰۰ دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺪ.
۵- ﺗﺴﺖ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
۶- ﭘﺪال ﮔﺎز را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ :

 • وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ۱ وﻟﺖ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ۱ وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 • زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺴﻮر ( upstream oxygen sensor voltage ) ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﻴـﺐ ﻳـﺎب  در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮم  ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮی زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۹-۲۱-۳۷_ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎ (P code)  و  ﺑﺪﺳﺖ آوردن وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

B _ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ (Heating Resistor) ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ را ﺑـﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺳﻨﺴﻮر در دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ (در دﻣﺎی آب ۲۵ درﺟـﻪ C ) از روی دو ﭘﺎﻳـﻪ۱ و ۲ ﻛـﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴـﻮر اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮ
۱- اﻫﻢ ﻣﺘﺮ

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻃﺒﻖ روش زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

۱- ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺴﺘﻪ ، ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

۲- ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

A9R9BB3

۱ _   ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎی اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ +و منفی _ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ۱ و ۲ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در اﻫﻢ ﻣﺘﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

۲۰۱۶-۰۱-۱۹_۹-۲۹-۴۴_ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋو ۲۰۶ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

_ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎ (P code)  و  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اهمی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ذﻛﺮ ﺷﺪه ، بایستی ﻗﻄﻌـﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

منبع : ایساکو

5 دیدگاه ها در مورد “متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

 1. سلام خسته نباشید ۲۰۶ تیپ ۵ دارم صبح ها که ماشین رو روشن میکنم ماشیندر جا کار میکنه بد کار میکنه و خطای احتراق ناقص در سیلندر ۱.۲ رو میزنه و جدیدا ماشین من تو حرکت دل میزنه یا ریب میزنه ماشین خودشو میگیره ول میکنه اگه در همین حالت تو ترافیک بیوفتم ماشین یمقدار که کار کنه اگه پام رو گاز نباشه خاموش میشه خیلی بد کار میکنه موتور تکون میخوره و خیلی بد کار میکنه همه تعمیر کارا میگن کوئل هست و من کوئل تستی انداختم و بد کار کردن سر صبح هم داشت دیگه نمیدونم چیکارش کنم مدل ماشین من ۹۶ هستش راهنمایم کنید لطفا

 2. سلام بنده پژوtu5دارم کلاس ۱۵ موقه کولر روشن کردن چراغ چک روشن میشه علتش چیه?بعد چند ساعت چراغ چک خود به خود خاموش میشه
  دیاگ هیچ خطایی نمیزنه

 3. با سلام من من پژو tu5 دارم صبح ها ک ماشین چند ساعت هم خاموش بوده وقتی روشن میکنم ماشین بد کار میکنه مثل 3 کار کردن خودرو چراغ چک هم روشن میشه با خاموش روشن کردن ماشین درست میشه ولی چراغ چک ن ایرادش نمیدونم میتونید راهنمای کنید مشکل از چی هست

 4. سلام عالی بود ایا واسه سنسور اکسیژن پراید همین اعداد وارقام صدق میکنه؟ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *