متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت اول

کوئل و سنسور اکسیژن

&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶;

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; و عیب یابی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; ، &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;وری ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د .

خودروهایی ﻛﻪ دارای اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ

۱- &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;زش &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر
۲- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر
۳- &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۶; و ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

۴- رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;اغ ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۳۹۵;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای عیب یابی ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; و و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; را بررسی&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ده ، &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه PPS اﻳﺮادات ﺣﺎﻓﻈﻪ ECU  ﻣﻮﺗﻮر را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

ایراداتی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ECU ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪ ﻫﺎی ﺧﻄﺎ  P0350 ﺗﺎ P0362 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ P2300  ﺗﺎ P2327 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺪ ﻫﺎی ﺧﻄﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ اﻧﮋﻛﺘﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺟﺪول زﻳﺮ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ  :

2016 01 19 8 48 42 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;: &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶; در د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه PPS ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮوی ﭘﻴﻐﺎم ﺧﻄﺎ ECU ﻛﻠﻴﺪ F6 را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻗﻮع اﻳﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; (&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ق) ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶; و وا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶; (&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; را&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; و &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶;) &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۲۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ارد و&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; دو ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ود آن ۰/۹ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ک و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;- &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; او&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د ا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۷۶;ف &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;اول و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ،&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

2016 01 19 8 54 25 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

&#۶۵۲۷۵;زم &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ذ&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;اول &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸;  ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﺎﻳـﻪ ﻫـﺎی ﻧﺸـﺎن داده ﺷﺪه در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش عیب یابی ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی از &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن و عیب یابی آن ، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د.
روش عیب یابی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ح ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ارا&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد:

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸; :
ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد می بایستی ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن از روی ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ.

ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت و رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; می بایستی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; _ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺪ ﺧﻄﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب PPS وارد ﻣﻨﻮی ECU ﺷﺪه و Fault Reading اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺪ اﻳﺮاد
( P code )دﻛﻤﻪ F6 دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ.

ب _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ج _ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; _ ﺷﺮح ﻛﺪﻫﺎی اﻳﺮاد (P code) ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺟﺪول ﻫﺎی زﻳﺮ  ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎ (P code)  را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:

2016 01 19 9 00 00 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ح ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; :

2016 01 19 9 07 32 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; :

_ در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ق ، &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;م &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۶; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;دن و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ح ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ب و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;ک &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن  اﻳﺮاد ، ﻳﻜﻲ از ﻛﺪﻫﺎی ﻓﻮق دوﺑـﺎره ﺗﻜـﺮارﺷﺪ،

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن ادا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴; ،  در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ب _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮی ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن

ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;دد،  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

  • &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر آ&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه ، &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۸; نشینی داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
  • رو&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۶; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; آ&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  • &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;رد&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;ت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر
  • &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;رد&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;:

_ خرابی و ﭼﻜﺶ خوردگی ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻨﺴﻮر

A9R9BAF - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن_ بریدگی ،پارگی روﻛﺶ و کشیدگی ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﺴﻮر

A9R9BB1 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; بایستی در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

ج _ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب و ﭘﺎک ﻛﺮدن  اﻳﺮاد ، اﻳﺮاد دوﺑﺎره ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ اﻳﺮاد ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ بایستی دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺳﻨﺴﻮر ( B و A ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﻮد:

A _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ( Mixture Regulation)

B _ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ (Heating Resistor)

A _ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ( Mixture Regulation)

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ز:

۱- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;

_ ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد:

۱- &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ، &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن را &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

۲- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.( &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ره ۳ و ۴ )

۳- &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.( در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;، ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د).
۴- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر را رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت ۲ د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۵۸; ، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در ۲۰۰۰ دور &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.
۵- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; را در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;م ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.
۶- &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۲; ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; داده &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; :

  • و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۱ و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ن دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  • ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; آ&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;ده &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;، و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸;۱ و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  • ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد ، و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  • &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ( upstream oxygen sensor voltage ) ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻋﻴـﺐ ﻳـﺎب  در ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮم  ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮی زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

2016 01 19 9 21 37 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن_ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶; (P code)  و  ﺑﺪﺳﺖ آوردن وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

B _ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻣﻜﻦ (Heating Resistor) ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ را ﺑـﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴;
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۱۸; (در د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی آب ۲۵ در&#۶۵۱۸۳;ـ&#۶۵۲۵۸; C ) از روی دو ﭘﺎﻳـﻪ۱ و ۲ ﻛـﺎﻧﻜﺘﻮر ﺳﻨﺴـﻮر اﻛﺴﻴﮋن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ز در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;
۱- ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۳۸; روش ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;:

۱- &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ، &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن را &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

۲- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

A9R9BB3 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

۱ _   ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎی اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ +و منفی _ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ۱ و ۲ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

و &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; داده &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه در ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;.

2016 01 19 9 29 44 - متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن_ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و ۲۰۶ &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.

_ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶; (P code)  و  ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اهمی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ذﻛﺮ ﺷﺪه ، بایستی ﻗﻄﻌـﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد.

منبع : ایساکو

3 دیدگاه ها در مورد “متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

  1. با سلام من من پژو tu5 دارم صبح ها ک ماشین چند ساعت هم خاموش بوده وقتی روشن میکنم ماشین بد کار میکنه مثل ۳ کار کردن خودرو چراغ چک هم روشن میشه با خاموش روشن کردن ماشین درست میشه ولی چراغ چک ن ایرادش نمیدونم میتونید راهنمای کنید مشکل از چی هست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *