متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت سوم

مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ

۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۳-۳۱

۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۵-۲۸

اﺻــﻮل ﻋﻤﻠﮑــﺮد :

ﻫﺪف از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد :

۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۵-۵۲

ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ :

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﯿﺐ ﯾﺎب DIAGBOX ﯾﺎ PPS ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻮارد ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ را ﺑـﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد  :

 ۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۶-۲۵۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۶-۳۸

ﻫﺸـــﺪار : ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ، ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

  1. وﻟﺘــﺎژ ﺑﺎﺗﺮی
  2. ﻓﯿـﻮز ( F12 ) در BSI

ﺗﻮﺟﻪ ۱: در زمان موتور خاموش ولتاژ مناسب باتری ۱۲،۴ ولت می باشد. ولتاژ کمتر از ۱۱،۷ ولت بروز اختلال در عملکرد شبکه مالتی پلکس خودرو میگردد. در حالت ولتاژ کمتر از ۱۲،۴ ولت، نیاز به بررسی علل کم کردن ولتاژ می باشد.

توجه ۲: نقشه های الکتریکی و فیوزهای مربوطه، مطابق VIN خودرو در دستگاه PPS یا Diagbox در دسترس می باشد.

ﺷﯿـﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑـﺮ ﺑﺮﻗـﯽ ﺟﻠـﻮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ :

اﺑﺘﺪا ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
۱ – در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ، ﮐﻠﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺗﻐﺬﯾﮥ ۱۲+وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ
۲ -ﺗﻐﺬﯾﮥ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارﺳﺎﻟﯽ از BSI و ﻓﯿﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در ﺻﻮرت اﻃﻤﯿﻨﺎن ازﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮارد ﻓﻮق:  

۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۷-۰۱

در اﯾﻨﺼﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳـﺘﻪ ﺳـﯿﻢ ، ﻓـﯿﻮزﻫﺎ و ﻣـﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺷﯿـﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑـﺮ ﺑﺮﻗـﯽ ﻋﻘـﺐ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨـﺪ :

ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید:

۱- سوئیچ را باز نمایید.

۲- در صورت فراهم بودن شرایط تامین تغذیه شیشه بالابر، کلید شیشه بالابر عقب بایستی دارای تغذیه ۱۲+ ولت باشد.

۳- تغذیه الکتریکی ارسالی از BSI و فیوزهای مربوطه را بررسی نمایید.

در صورت اطمینان از صحت عملکرد موارد فوق:

۲۰۱۶-۰۲-۲۷_۲۱-۳۷-۱۸

در اﯾﻨﺼﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﺳـﺘﻪ ﺳـﯿﻢ ، ﻓـﯿﻮزﻫﺎ و ﻣـﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

منبع : ایساکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *