متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت سوم

مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹;

2016 02 27 21 33 31 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

2016 02 27 21 35 28 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

ا&#۶۵۲۱۱;ــ&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;ــ&#۶۵۱۹۸;د :

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ف از &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; ، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;دن و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; آوردن &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲; و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۳۸; دﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد :

2016 02 27 21 35 52 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

&#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ی و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; :

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب DIAGBOX ﯾﺎ PPS ﻣﯿﺘﻮان ﻣﻮارد ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ را ﺑـﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد  :

 2016 02 27 21 36 25 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی2016 02 27 21 36 38 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۸;ـــ&#۶۵۱۹۴;ار : &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; از ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

  1. و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;ــ&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی
  2. &#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۶۲;ز ( F12 ) در BSI

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; ۱: در زمان موتور خاموش ولتاژ مناسب باتری ۱۲،۴ ولت می باشد. ولتاژ کمتر از ۱۱،۷ ولت بروز اختلال در عملکرد شبکه مالتی پلکس خودرو میگردد. در حالت ولتاژ کمتر از ۱۲،۴ ولت، نیاز به بررسی علل کم کردن ولتاژ می باشد.

توجه ۲: نقشه های الکتریکی و فیوزهای مربوطه، مطابق VIN خودرو در دستگاه PPS یا Diagbox در دسترس می باشد.

&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;ـ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;ـ&#۶۵۲۶۲; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴; :

ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;
۱ – در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ، ﮐﻠﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺗﻐﺬﯾﮥ ۱۲+وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ
۲ -&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۲۱; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; از BSI و ﻓﯿﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ن از&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ق:  

2016 02 27 21 37 01 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; ، &#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; .

&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;ـ&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;ـ&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۰;ـ&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;ـ&#۶۵۱۹۴; :

ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید:

۱- سوئیچ را باز نمایید.

۲- در صورت فراهم بودن شرایط تامین تغذیه شیشه بالابر، کلید شیشه بالابر عقب بایستی دارای تغذیه ۱۲+ ولت باشد.

۳- تغذیه الکتریکی ارسالی از BSI و فیوزهای مربوطه را بررسی نمایید.

در صورت اطمینان از صحت عملکرد موارد فوق:

2016 02 27 21 37 18 - متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; د&#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;ـ&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; ، &#۶۵۲۳۵;ـ&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۵۱;ـ&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; .

منبع : ایساکو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *