سنسور دور موتور

سنسور دور موتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

سنسور دور موتور

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻮده و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻋﻢ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎت ( ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی، ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ) ، ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻨﺴﻮر ﯾﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻄﻌﻪ ای اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎر، ﺣﺮارت و … را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ، آن را ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺰات ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ رﻟﻪ ﻫﺎ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﺪارات ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ECU ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﮐﻪ ﺑﻪ دور آﻫﻦ رﺑﺎی داﺋﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن در داﺧﻞ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن، وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاﺟﯽ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ECU ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ

۱ – اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۰۰KHZ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲ -ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ آب، روﻏﻦ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر دارای ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳ – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

۴ -اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد، دﻣﺎی ﺑﺎﻻ، اﺳﯿﺪی، روﻏﻨﯽ، آب و … ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵ – ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻨﺴﻮر دور ﻣﻮﺗﻮر

اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ اﻟﻘﺎﯾﯽ- ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮخ دﻧﺪاﻧﻪ داری ﮐﻪ روی ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻗﺮار دارد ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ، ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ آﻫﻨﯽ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻣﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺪان ﮔﺬرﻧﺪه از ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ دﻧﺪاﻧﻪ دار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻦ رﺑﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺮخ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﺑﻪ ۶۰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﺮخ دارای ۵۸ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺎوی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺟﺎی دو دﻧﺪاﻧﻪ روی آن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص از ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایECU ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻧﺪاﻧﻪ از ﺟﻠﻮی ﺳﻨﺴﻮر، ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺲ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ در ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ECU ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ECU ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ اﺳﺖ. ﺣﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دو دﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻨﺴﻮر رﺳﯿﺪ دو ﭘﯿﺴﺘﻮن ۱ و ۴ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻮراً ﻣﺮگ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﮐﻮﺋﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ۶۰ دﻧﺪاﻧﻪ در ۳۶۰ درﺟﻪ، ۲ دﻧﺪاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮه ۱۲ درﺟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آواﻧﺲ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ دﻟﮑﻮ ۱۲ درﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 شماتیک سنسور دور موتوروﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

  • ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر یک
  • ﺗﺸﺨﯿﺺ دور ﻣﻮﺗﻮر
  • ﺗﻨﻈﯿﻢ آواﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ
  • ﺗﻨﻈﯿﻢ دور آرام ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﻨﺴﻮر دور ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر روی ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﻼچ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ mm ۱±۰,۵  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ۳ ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ۲ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺳﻨﻮرﻫﺎی ۳ ﭘﺎﯾﻪ ، ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ۱ و ۲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻨﺴﻮر و ﭘﺎﯾﻪ ۳ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

A9REE89

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﺧﻮدروی ۴۰۷

A9REE8B

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﺧﻮدروی ۲۰۶

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋوﯾﯽ :

ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋوﯾﯽ

ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺳﻨﺴﻮر دور ﻣﻮﺗﻮر د ر ﺧﻮدروی۴٠۵

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﺴﻮر در ﺧﻮدروی ﺗﻨﺪر۹۰:
ﺳﻨﺴﻮر دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺧﻮدروی ﺗﻨﺪر ۲ ﭘﺎﯾﻪ دارد، دارای ﮐﺎﻧﮑﺘﻮری آﺑﯽ رﻧﮓ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ۱ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ۵۴ از ECU و ﭘﺎﯾﻪ ۲ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ۲۴ ECU وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر در ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد:

۱ – روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﺧﻮدرو ﺑﺪﻟﯿﻞ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ECU ﺑﺮای ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ) اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﺮایECU  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۲ – ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺮش ﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و Cut Off ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ Red Line

۳ – ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن دورﺳﻨﺞ از ﯾﮏ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ

۴ – در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﺑﺮاده ﻫﺎی آﻫﻦ، ﮔﯿﺮﯾﺲ و روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﯿﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ECU، ﻣﻮﺗﻮر در دورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Cut  Off ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﮋﮐﺘﻮری و در اﻓﺰاﯾﺶ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

روﺷﻬﺎی ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮر:

  •  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋو۴۰۵  و ﭘﺎرس، ﺳﻤﻨﺪ، ﭘﯿﮑﺎن R = 300 − ۴۰۰Ω  :

ﺧﻮدروی ﭘﮋو۲۰۶ : R = 200 − ۴۰۰Ω

  • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎب
  • ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت۳  ﺗﺎ۵  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دال ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢرﻟﻪ دوﺑﻞ و ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺗﻮر را اﺳﺘﺎرت ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، اﮔﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﻤﭗ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از واﯾﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ آن در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن ﺟﺮﻗﻪ در ﺳﺮ ﺷﻤﻊ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع : ایساکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *