سنسور دور موتور

سنسور دور موتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

سنسور دور موتور

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸;

ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;وزه ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۸;ورت ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; رو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ات &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; از &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;ژی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; ر&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; ای &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ف از ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; ، آ&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ی ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۰; از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ت ( &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;ی، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ر دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ی آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;) ، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;؟
&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ای ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر، &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;ارت و … را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮده ، آن را ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;
&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۰;ات &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ارات &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; ECU ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; دور آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ی دا&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۸۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ن در دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ن، و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; وا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۶; ECU ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;

۱ – اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۰۰KHZ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۲ -&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۲;ذ آب، رو&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۵۴; و &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د و &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ر دارای &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;دی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

۳ – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻨﺴﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.

۴ -ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;د، د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;، ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ی، رو&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹;، آب و … ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵ – ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹;- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ده ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;خ د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; داری &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; روی &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار دارد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;م &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;اه &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;ر&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;خ د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; دار در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; آ&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;خ د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; دار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ۶۰ &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;وی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;خ دارای ۵۸ د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;وی از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ی دو د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; روی آن &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;د، &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;ص از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ایECU ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ازای &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر، &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ECU ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ECU ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ اﺳﺖ. ﺣﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دو دﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻨﺴﻮر رﺳﯿﺪ دو ﭘﯿﺴﺘﻮن ۱ و ۴ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻮراً ﻣﺮگ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﮐﻮﺋﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ۶۰ دﻧﺪاﻧﻪ در ۳۶۰ درﺟﻪ، ۲ دﻧﺪاﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮه ۱۲ درﺟﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ آواﻧﺲ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ دﻟﮑﻮ ۱۲ درﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 A9REE87 - سنسور دور موتورو&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; از :

  • &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;گ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ر یک
  • &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر
  • &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; آوا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹;
  • &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; دور آرام &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر روی &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۷۶;چ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ک &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۷۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۴۶; mm ۱±۰,۵  اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ۳ ﭘﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ۲ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺳﻨﻮرﻫﺎی ۳ ﭘﺎﯾﻪ ، ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ۱ و ۲ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻨﺴﻮر و ﭘﺎﯾﻪ ۳ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ.

A9REE89 - سنسور دور موتور

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی ۴۰۷

A9REE8B - سنسور دور موتور

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی ۲۰۶

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ت ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;وه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; :

A9REE8D - سنسور دور موتور

A9REE8F 300x288 - سنسور دور موتور

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ر۹۰:
&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ر ۲ &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; دارد، دارای &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ری آ&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; ر&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۳; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; ۱ آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; ۵۴ از ECU و ﭘﺎﯾﻪ ۲ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ۲۴ ECU وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد:

۱ – روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﺧﻮدرو ﺑﺪﻟﯿﻞ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ECU ﺑﺮای ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ) اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﺮایECU  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۲ – ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺮش ﻫﺎی ﻋﻘﺮﺑﻪ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و Cut Off ﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ Red Line

۳ – ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدن دورﺳﻨﺞ از ﯾﮏ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ

۴ – در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮک ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﺑﺮاده ﻫﺎی آﻫﻦ، ﮔﯿﺮﯾﺲ و روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﯿﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ECU، ﻣﻮﺗﻮر در دورﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Cut  Off ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﮋﮐﺘﻮری و در اﻓﺰاﯾﺶ دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر:

  •  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ دو ﺳﺮ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و۴۰۵  و ﭘﺎرس، ﺳﻤﻨﺪ، ﭘﯿﮑﺎن R = 300 − ۴۰۰Ω  :

&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۳۹۵;و۲۰۶ : R = 200 − ۴۰۰Ω

  • &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب
  • &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;رت زدن &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز ﮐﺮدن ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدن ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت۳  ﺗﺎ۵  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دال ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢرﻟﻪ دوﺑﻞ و ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد. ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺗﻮر را اﺳﺘﺎرت ﻣﯽ زﻧﯿﻢ، اﮔﺮ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻋﯿﺐ در ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت از اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﻤﭗ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ وﺻﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از واﯾﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ آن در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺎرت زدن ﺟﺮﻗﻪ در ﺳﺮ ﺷﻤﻊ دﯾﺪه ﺷﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

منبع : ایساکو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *