دیود و آلترناتور

دیود و آلترناتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

دیود و آلترناتور

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د:

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; ای ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن را &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; و از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ف د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن و در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;. د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; دارای دو&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;روارد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;ف ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴;،&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن را &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;س &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;رس &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. از ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د، در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.


&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;:

A9R5A27 - دیود و آلترناتور

 A9R5A38 - دیود و آلترناتور

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۶; دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. از د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان : &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه ، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه ، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد د&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;د.   ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻳﻜﺴﻮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮق ﺗﻜﻔﺎز ﻣﺘﻨﺎوب و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ     ﻣﻲ ﺗﻮان از۱ اﻟﻲ ۴ دﻳﻮد اﺳﺘﻔــــــﺎده ﻛﺮد، ﻳﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎه وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﺮق ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﻮدﻫﺎ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدن دو ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺎره ﻛﺮد. اﮔﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺑﺮدﻫﺎ دو ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﺑﺮﻗﻬﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ، دﺳﺘــــــﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺮق دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرش اداﻣﻪ داده و ﺧﻠﻠﻲ در ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺑﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

A9R5A3A 300x113 - دیود و آلترناتور

در&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲;، از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۶;ف &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۰;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; وا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق  DC ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;ت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار داد:

  • و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ آ&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; ( اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ دو ﺳﺮ دﻳﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)
  • و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ PIV، ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺠﺎز)
  • &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;
  • &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د:

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۶; دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;:
د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶;- &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۲; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د (&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۴۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د)- د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;- د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;- د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶;- د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶;- &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د– دﻳﻮد ﻧﻮری ﻳﺎ (LED) – دﻳﻮد ﻫﺮزﮔﺮد

در ادا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; در&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;.

آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶;:

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

 A9R5A3C 300x215 - دیود و آلترناتور

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن: &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;د ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;دى: &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه دارای &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۰; ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:  ∞OL-IF- .

ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;دی &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;، در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; دو &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;. ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;، در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; دو &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار  OLﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪار ﺑﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ری &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ال ای دی &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;؟

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه    LIGHT  EMITTING DIODE  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ دﻳﻮد ﮔﺎﻟﻴﻢ آرﺳﻨﺎﻳﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻳﻮد در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻠﻮر آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ۱٫۵وﻟﺖ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، روﺷﻨﺎﻳﻲ، و ﺗﺰﺋﻴﻦ و ﻧﻮرﭘﺮدازی در اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻛﺮدن اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎی ﻧﻮر دﻫﻨﺪه ﻳﺎ )LED( در وﻟﺘﺎژ ۱۲ وﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن دﻳﻮد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ۲۲۰ اﻫﻢ ﺗﺎ ۱ ﻛﻴﻠﻮ اﻫﻢ ﺳﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎی ﻧﻮری دارای ﻣﺼﺮف ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و دوام ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای دارﻧﺪ.LED  ﻫﺎ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻳﺮه ای، ﺑﻴﻀﻲ، ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﻮع داﻳﺮه ای آن دارای ﻗﻄﺮﻫﺎی ۱۰-۸-۵-۳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز LEDﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳۰ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ. ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻧﻮردﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی از آن ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ.

A9R5A3E - دیود و آلترناتورA9R5A40 - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن از &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; LED، ﻧﻮر از آن ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻳﻮد ﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﺎ آﻻرم و دﻳﻮد ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ را ﺑﺮاى ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﺮﻛﺰى (رﻳﻤﻮت) ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;:

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د ز&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۴; ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; . ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اى &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ج &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ آ&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; دارد.ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; دارد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; از آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن را از &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۲; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;اب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; از و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د دو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۴; را &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۶;ا در &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;س &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; آن &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۹۴;ود &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د.

A9R5A42 - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸;:

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د:

ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۰;( &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; را در &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; و و&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;. در ر&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ى &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۴;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ازات &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۷۶;ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; ، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۲; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;س:

ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه، از &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ن د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;ز&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;اری &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;ون و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ه( &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ل در دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; ر&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸; دو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶;، ۴ &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;د د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د دارد &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ر&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۶;، دو &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;د د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

A9R5A44 - دیود و آلترناتور

آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;؟

آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;ژی ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;.

 A9R5A4C - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۷۶;ف درون &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دان &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;.
در آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن و و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

انواع جریان

A9R5A4C1 - دیود و آلترناتور

A9R5A4A - دیود و آلترناتور

در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

د&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م  ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﺎم  ﻫﺎ در دورﻫﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ در ﺧﻮدرو زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺟﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دور دﻳﻨﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻨﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮوزه دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر:

ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. در آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶;، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ   دﻳﻨﺎم ﭘﻴﭻ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن در داﺧﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ   ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎ دوار اﺳﺖ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدﻧﺪه آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را روﺗﻮر و ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن را اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

A9R5A4E 291x300 - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ت:

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴; – روﺗﻮر : رو&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; ای ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۸;  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و   از ﻳﻚ ﻣﺤﻮر   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه   ﻛﻪ ﺟﻠﻮی آن دارای   رزوه ﺑﺮای   ﺑﺴﺘﻦ  ﻣﻬﺮه   ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ. درﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ روﺗﻮر  ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روی ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،   اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روی ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ   ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه  ﺗﺎ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد. روی اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎی ﻓﻠﺰی از دو ﻃﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ روی ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. دو ﺳﺮﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺴﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دارد وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮر و ﭘﺸﺖ ﻛﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﻲ ﺳﻮار ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ درون ﻣﺤﻞ ﺧﻮد داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮن ﻟﺒﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ   ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو ﻟﺒﻪ ﻛﻨﺎری ﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺎن ﻗﻄﺒﻬﺎی N,S ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻮر ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد دور اﻳﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺴﻤﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش آن ﻣﻲ ﺷﻮد.

A9R5A50 - دیود و آلترناتور

ب- ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر :  اﺳﺘﺎﺗﻮر  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﺪان ﺑﺎ آن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور روﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﺪان دوار ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮدآﻳﺪ. اﺳﺘﺎﺗﻮر دارای ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد. ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ  داﺧﻞ  اﻳﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭼﻮن در اﺛﺮ ﻛﺎرﻛﺮدن و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪﻧﻪ ان داغ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻧﻪ   اﺳﺘﺎﺗﻮر از ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزک ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮس ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ورﻗﻬﺎ ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺛﺮات ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻓﻮﻛﻮ و ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺘﺎژ  داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر   ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد. اﮔﺮ  ﻳﻚ  ﺳﻴﻢ را داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر  ﺑﭙﻴﭽﻴﻢ و   دو ﺳﺮ آن را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻚ ﻓﺎز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﻪ  ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ   ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ  ﺑﻪ   اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد.  در   اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺳﻪ  ﺳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺘﺞ از دو ﻧﻮع ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﻛﻼﻓﻬﺎی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﺳﺘﺎره و ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﻠﺚ)

A9R5A52 - دیود و آلترناتور

ج – دﻳﻮد ﻫﺎ: آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;  در  ﻫﺎدی   داﺋﻤﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  دﻳﮕﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ ﻫﺎدی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻛﺮد زﻳﺮا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻃﺮی ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن  دوﺑﺎره  از آن  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻃﺮی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎرژ ﻣﻲ ﺷﻮد. (ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ). ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر  ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ   ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺳﺮ راه ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر از دﻳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. دﻳﻮد  ﻗﻄﻌﻪ ای   اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﺎن را در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

د- &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر: آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر از دو &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا از &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵; از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۲; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;  ﻓﻠﺰی   اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺑﻴﻦ  اﻳﻦ دو  ﭘﻮﺳﺘﻪ   ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﭻ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. دو ﻋﺪد   ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ ﺑﺮای  ﮔﺮدش  ﻣﺤﻮر روﺗﻮر درون اﻳﻦ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد. ﻳﻚ  ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ و دﻳﮕﺮی روی ﻣﺤﻮر روﺗﻮر ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﻘﺐ آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ر- &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; : &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن   ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از   ﻣﺤﻮر روﺗﻮر از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ. روی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻲ و ﭘﻨﻜﻪ ﻗﺮار  دارد ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻮر روﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ   ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻬﺮه ﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد و   ﺗﺴﻤﻪ  روی اﻳﻦ  ﭘﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﻛﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺗﺴﻤﻪ  ﭘﻮﻟﻲ ﮔﺮدش ﻛﺮده  و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ روﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﻲ ﭘﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﮔﺮدش ﻛﺮده و ﻫﻮا را از ﺟﻠﻮ   وارد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر   و از ﻋﻘﺐ آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﻚ  ﺷﺪن  ﻗﻄﻌﺎت آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﮔﺮدد. در ﺑﻌﻀﻲ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﭘﻨﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر و ﭘﺸﺖ روﺗﻮر ﻗﺮار دارد.

ز – ﺟﺎزﻏﺎﻟﻲ و زﻏﺎﻟﻬﺎ : در د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰;،   ﺑﺮق  ﺧﺮوﺟﻲ  دﻳﻨﺎﻣﻬﺎ از زﻏﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد. ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد  ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻏﺎل  آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد. وﻟﻲ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن  زﻳﺎدی از  زﻏﺎﻟﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﻏﺎﻟﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ زﻏﺎﻟﻬﺎ روی ﻛﻠﻜﺘﻮر اﻧﺘﻬﺎی   روﺗﻮر  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و  ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻨﺮ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻏﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺮ روی ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻣﻲ ﻓﺸﺎرد. در ﺑﻌﻀﻲ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ آﻓﺘﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﺘﺎﻣﺎت و ﺟﺎ زﻏﺎﻟﻲ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

A9R5A54 300x300 - دیود و آلترناتور

و-  رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر:

ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژDC  ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ از رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ات و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; رخ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;:

۱-&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ات و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ ورودی
۲-&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر
۳-&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ات د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴;: &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; رو&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر ( &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; ) را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.

ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. و&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو و &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر، ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر را ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ،  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را ﻛﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

 ه- ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ:

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; دو د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;:

ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴;- &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج

ب-&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج:
&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;زی &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۶;ف &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج ورودی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ DC . (ﺿﺮﺑﺎﻧﻲ)
در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زه ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; ۰ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; t/2 وﻟﺘﺎژ ورودی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ (در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ).
&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;ن و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د ازو&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;دش &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه ال &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۶; ۰ در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;.

 chart 300x125 - دیود و آلترناتور

در&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زه ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶;  t/2ﺗﺎ t در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار دارﻳﻢ (وﻟﺘﺎژ ورودی ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ). وﻟﺘﺎژ آﻧﻮد دﻳﻮد از وﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺗﺪ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﺑﺎر ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

chart1 1 300x125 - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج:
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۸۶; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژDC ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﻢ ﻣﻮج از ﻳﻜﺴﻮﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;:

A9R5A56 300x207 - دیود و آلترناتور

در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زه ی ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; ۰  ﺗﺎ t/2 در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ (+) ﻫﺴﺘﻴﻢ و وﻟﺘﺎژ ورودی (+) اﺳﺖ. دﻳﻮد  D3 و  D2ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ آﻧﻮد آﻧﻬﺎ از وﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺗﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. D1وD4 ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﻜﻞ زﻳﺮﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

A9R5A58 - دیود و آلترناتور

&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۲;ن د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه ال &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ض &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;:

Vo =  Vi

در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زه ی ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; t/2  ﺗﺎt  در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ (– ) ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺎر  D1وD4 ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  D2وD3 ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

A9R5A5A 300x125 - دیود و آلترناتور

A9R5A5C 300x201 - دیود و آلترناتور

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ج &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; دوره ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;

A9R5A5E 300x105 - دیود و آلترناتور

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ DC ﺗﻤﺎم ﻣﻮج از ﻧﻴﻢ ﻣﻮج ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

A9R5A60 300x161 - دیود و آلترناتور

۱- &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;   ۲- روﺗﻮر   ۳- اﺳﺘﺎﺗﻮر   ۴ – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ   ۵- رﮔﻮﻻﺗﻮر(آﻓﺘﺎﻣﺎت)

عملکرد آلترناتور

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;رآ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;زه را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۹۸;د و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ران &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; رو&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر، در ا&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۰۶; آن &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر را &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۰;، و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; (ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ری) ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.
&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;رج &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار دارد &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.
آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۰;رگ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; (آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶;)

A9R5A62 300x264 - دیود و آلترناتور

در &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر ۴۰۵ &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ن داده &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ق آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م:

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;دم &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ه د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;ق دارد و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر دار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;. درآ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۶۲;زه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; آن دوار ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان را &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در آن &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۶; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد. در&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۲; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; و&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ی از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۷۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ و آ&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ز&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی رو&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ه و در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; آن ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۶۲;ری &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی رو&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ن N و Sﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ زدن اﺳﺘﺎرت و ﺣﺮﻛﺖ روﺗﻮر ﻣﻴﺪان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و در آن وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر در دور آرام ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آﻓﺘﺎﻣﺎت آن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

آ&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت:

&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; آ&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;؟ آ&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۸; ای از &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴;ه دارد. &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ل ا&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زد&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; ز&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; و د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; را &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;د. &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۶; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;، آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ی آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;م:

  1. در دور آرام &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;ی را &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.
  2. دارای آ&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  3. دوام و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
  4. ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ج &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۲; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی دارد.
  5. وزن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی دارد و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; را ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;داز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۰;.

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ:

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; و ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸;

A9R5A64 300x185 - دیود و آلترناتور

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن:
&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۶; ا &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;رت ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; از &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; از آن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; آن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار، آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۶; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د و در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ:
&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ازه &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ی و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;د ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;د.
در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ، آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ق &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;.
در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ، ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د دارد.

&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;ب آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر:

۲ ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۲۶; در آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د دارد:
ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۳۴;) &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ:
در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; از ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; ز&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۱۶۶;ل آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;رو د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
ب) &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د (اور&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ):
در ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;زش دارد و آب ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;ون &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; ر&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۰;د و ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;د ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; در ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; او&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;ز &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;اغ &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;زد و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۲;ز &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر:

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; راه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;گ ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ش و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی را &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴; و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; ۱۴ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۱۴٫۷ را &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ن د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;.

منبع : ایساکو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *