دیود و آلترناتور

دیود و آلترناتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

دیود و آلترناتور

دﻳﻮدﻫﺎ

ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳﻮد:

ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن را ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن و در ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. دﻳﻮدﻫﺎ دارای دوﻗﻄﺐ آﻧﺪ وﻛﺎﺗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ آﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎﺗﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد دﻳﻮد در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻓﻮروارد ﺑﺎﻳﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و در ﺧﻼف اﻳﻦ ﺟﻬﺖ،ﺟﺮﻳﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺎس ﻣﻌﻜﻮس ﻳﺎ رﻳﻮرس ﺑﺎﻳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ دﻳﻮد، در ﻳﻜﺴﻮ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.


ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ دﻳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

A9R5A27

 A9R5A38

دﻳﻮدﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧﺪ. از دﻳﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان : ﻳﻜﺴﻮﻛﻨﻨﺪه ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪه ، ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.   ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻳﻜﺴﻮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮق ﺗﻜﻔﺎز ﻣﺘﻨﺎوب و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ     ﻣﻲ ﺗﻮان از۱ اﻟﻲ ۴ دﻳﻮد اﺳﺘﻔــــــﺎده ﻛﺮد، ﻳﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎه وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﺮق ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان دﻳﻮدﻫﺎ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدن دو ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در دﺳﺘﮕﺎه اﺷﺎره ﻛﺮد. اﮔﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺑﺮدﻫﺎ دو ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﺑﺮﻗﻬﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎد ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ، دﺳﺘــــــﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﺮق دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرش اداﻣﻪ داده و ﺧﻠﻠﻲ در ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺑﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ.

A9R5A3A

درﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ دﻳﻮد ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺮق  DC ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ  ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دﻳﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد:

 • وﻟﺘﺎژ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ( اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ دو ﺳﺮ دﻳﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ)
 • وﻟﺘﺎژ PIV، ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺠﺎز)
 • ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻳﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 • ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺠﺎز ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻳﻮد

اﻧﻮاع دﻳﻮد:

دﻳﻮدﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ:
دﻳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ- ﺑﺮﻳﺞ دﻳﻮد (ﭘﻞ دﻳﻮد)- دﻳﻮد ﺳﻪ ﺳﺮ- دﻳﻮد زﻧﺮ- دﻳﻮد ﺷﺎﺗﻜﻲ- دﻳﻮد ﺗﻮﻧﻠﻲ- ﻓﺘﻮدﻳﻮد– دﻳﻮد ﻧﻮری ﻳﺎ (LED) – دﻳﻮد ﻫﺮزﮔﺮد

در اداﻣﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻮرد دﻳﻮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮدرو ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ:

دﻳﻮدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ

دﻳﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن: ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻳﻚ ﻋﺪد اﻋﺸﺎری ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

دﻳﻮد در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻫﺎدى: ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه دارای ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻚ ﺑﻮده و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:  ∞OL-IF- .

اﮔﺮ دﻳﻮد ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎدی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ. اﮔﺮ دﻳﻮد ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪار  OLﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪار ﺑﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

دﻳﻮد ﻧﻮری ﻳﺎ ال ای دی ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه    LIGHT  EMITTING DIODE  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دﻳﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﻦ دﻳﻮد ﮔﺎﻟﻴﻢ آرﺳﻨﺎﻳﺪ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻳﻮد در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻠﻮر آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ۱٫۵وﻟﺖ ﻧﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ، روﺷﻨﺎﻳﻲ، و ﺗﺰﺋﻴﻦ و ﻧﻮرﭘﺮدازی در اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻛﺮدن اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎی ﻧﻮر دﻫﻨﺪه ﻳﺎ )LED( در وﻟﺘﺎژ ۱۲ وﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن دﻳﻮد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ۲۲۰ اﻫﻢ ﺗﺎ ۱ ﻛﻴﻠﻮ اﻫﻢ ﺳﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ دﻳﻮدﻫﺎی ﻧﻮری دارای ﻣﺼﺮف ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و دوام ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای دارﻧﺪ.LED  ﻫﺎ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻳﺮه ای، ﺑﻴﻀﻲ، ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺜﻠﺜﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﻮع داﻳﺮه ای آن دارای ﻗﻄﺮﻫﺎی ۱۰-۸-۵-۳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز LEDﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۳۰ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ. ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻧﻮردﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی از آن ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ.

A9R5A3EA9R5A40

ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﻳﻚ LED، ﻧﻮر از آن ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻳﻮد ﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻳﺎ آﻻرم و دﻳﻮد ﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻮر ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ را ﺑﺮاى ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﺮﻛﺰى (رﻳﻤﻮت) ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

دﻳﻮد زﻧﺮ:

دﻳﻮد زﻧﺮ ﺷﺒﻴﻪ دﻳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ دﻳﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ وﻟﺘﺎژ آﺳﺘﺎﻧﻪ دارد.اﻳﻦ دﻳﻮد در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ وﻟﺘﺎژ ﺷﻜﺴﺖ دارد ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﺎن را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ دﻳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ دﻳﻮد ﺧﺮاب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ ﻛﻤﺘﺮ از وﻟﺘﺎژ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد، دﻳﻮد دوﺑﺎره ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ را ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ. ﻟﺬا در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺳﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ دﻳﻮد ﻧﺸﻮد.

A9R5A42

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﻮد ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺷﺒﻜﻪ:

دﻳﻮد ﻫﺮزﮔﺮد:

اﻳﻦ دﻳﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ وﻟﺘﺎژ ﺧﻮد اﻟﻘﺎﻳﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ( ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ را در ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﺎﻳﺪ. در رﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺪار ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ دﻳﻮد ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ و ﺑﺎ ﭘﻼرﻳﺘﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ، ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻰ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.

دﻳﻮد ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ ﻣﻌﻜﻮس:

اﻳﻦ دﻳﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه، از ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن دﻳﻮد ﻫﺮزﮔﺮد در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در داﺧﻞ رﻟﻪ دوﺑﻞ، ۴ ﻋﺪد دﻳﻮد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻮﺑﻴﻦ رﻟﻪﻣﺴﺘﻘﻞ، دو ﻋﺪد دﻳﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

A9R5A44

آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر

آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟

آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 A9R5A4C

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻳﻚ ﻛﻼف درون ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﮔﺮدان ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع جریان

A9R5A4C1

A9R5A4A

در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻮج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻻﻳﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر

ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺐ دﻳﻨﺎم  ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻨﺎم  ﻫﺎ در دورﻫﺎی ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ در ﺧﻮدرو زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻚ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺟﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دور دﻳﻨﺎم ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﻨﺎم ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮوزه دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺳﺎس ﻛﺎر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر:

اﺳﺎس ﻛﺎر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ. در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮط ﻗﻮای ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ   آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ   دﻳﻨﺎم ﭘﻴﭻ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن در داﺧﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ   ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎ دوار اﺳﺖ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدﻧﺪه آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را روﺗﻮر و ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن را اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

A9R5A4E

ﻗﻄﻌﺎت:

اﻟﻒ – روﺗﻮر : روﺗﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و   از ﻳﻚ ﻣﺤﻮر   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه   ﻛﻪ ﺟﻠﻮی آن دارای   رزوه ﺑﺮای   ﺑﺴﺘﻦ  ﻣﻬﺮه   ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه  ﭘﻮﻟﻲ اﺳﺖ. درﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ روﺗﻮر  ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روی ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،   اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روی ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ   ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه  ﺗﺎ از اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد. روی اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎی ﻓﻠﺰی از دو ﻃﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ روی ﻣﺤﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. دو ﺳﺮﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﻪ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺴﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دارد وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺤﻮر و ﭘﺸﺖ ﻛﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﻲ ﺳﻮار ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ درون ﻣﺤﻞ ﺧﻮد داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻴﻢ  ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﭼﻮن ﻟﺒﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ   ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو ﻟﺒﻪ ﻛﻨﺎری ﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺎن ﻗﻄﺒﻬﺎی N,S ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﺤﻮر ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد دور اﻳﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﺗﺴﻤﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوی ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش آن ﻣﻲ ﺷﻮد.

A9R5A50

ب- اﺳﺘﺎﺗﻮر :  اﺳﺘﺎﺗﻮر  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﺪان ﺑﺎ آن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ دور روﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻴﺪان دوار ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮدآﻳﺪ. اﺳﺘﺎﺗﻮر دارای ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد. ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎ  داﺧﻞ  اﻳﻦ ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  ﭼﻮن در اﺛﺮ ﻛﺎرﻛﺮدن و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪﻧﻪ ان داغ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻧﻪ   اﺳﺘﺎﺗﻮر از ورﻗﻬﺎی ﻧﺎزک ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮس ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ورﻗﻬﺎ ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺛﺮات ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ، ﻓﻮﻛﻮ و ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮﻧﺘﺎژ  داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر   ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد. اﮔﺮ  ﻳﻚ  ﺳﻴﻢ را داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر  ﺑﭙﻴﭽﻴﻢ و   دو ﺳﺮ آن را ﺧﺎرج ﻛﻨﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻚ ﻓﺎز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ازﺳﻪ  ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ   ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ  ﺑﻪ   اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﮔﻔﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد.  در   اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺳﻪ  ﺳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺘﺞ از دو ﻧﻮع ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﻛﻼﻓﻬﺎی ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﺳﺘﺎره و ﺳﺮ ﺑﻨﺪی ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﻠﺚ)

A9R5A52

ج – دﻳﻮد ﻫﺎ: آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ  در  ﻫﺎدی   داﺋﻤﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  دﻳﮕﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ ﻫﺎدی ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻛﺮد زﻳﺮا اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻃﺮی ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن  دوﺑﺎره  از آن  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻃﺮی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎرژ ﻣﻲ ﺷﻮد. (ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ). ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر  ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ   ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺳﺮ راه ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر از دﻳﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. دﻳﻮد  ﻗﻄﻌﻪ ای   اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﺎن را در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

د- ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر: آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر از دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻧﻪ  ﻓﻠﺰی   اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﺎﺑﻴﻦ  اﻳﻦ دو  ﭘﻮﺳﺘﻪ   ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﭻ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. دو ﻋﺪد   ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ ﺑﺮای  ﮔﺮدش  ﻣﺤﻮر روﺗﻮر درون اﻳﻦ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد. ﻳﻚ  ﺑﻮﻟﺒﺮﻳﻨﮓ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ و دﻳﮕﺮی روی ﻣﺤﻮر روﺗﻮر ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻋﻘﺐ آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ر- ﭘﻮﻟﻲ و ﭘﻨﻜﻪ : ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن   ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از   ﻣﺤﻮر روﺗﻮر از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ. روی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻲ و ﭘﻨﻜﻪ ﻗﺮار  دارد ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻮر روﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ   ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻬﺮه ﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد و   ﺗﺴﻤﻪ  روی اﻳﻦ  ﭘﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﻛﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺗﺴﻤﻪ  ﭘﻮﻟﻲ ﮔﺮدش ﻛﺮده  و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ روﺗﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﻟﻲ ﭘﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﮔﺮدش ﻛﺮده و ﻫﻮا را از ﺟﻠﻮ   وارد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر   و از ﻋﻘﺐ آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﻚ  ﺷﺪن  ﻗﻄﻌﺎت آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﮔﺮدد. در ﺑﻌﻀﻲ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﭘﻨﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر و ﭘﺸﺖ روﺗﻮر ﻗﺮار دارد.

ز – ﺟﺎزﻏﺎﻟﻲ و زﻏﺎﻟﻬﺎ : در دﻳﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،   ﺑﺮق  ﺧﺮوﺟﻲ  دﻳﻨﺎﻣﻬﺎ از زﻏﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد. ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﺮد  ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻏﺎل  آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد. وﻟﻲ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن  زﻳﺎدی از  زﻏﺎﻟﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﻏﺎﻟﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ زﻏﺎﻟﻬﺎ روی ﻛﻠﻜﺘﻮر اﻧﺘﻬﺎی   روﺗﻮر  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و  ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﻨﺮ ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻏﺎﻟﻬﺎ را ﺑﺮ روی ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻣﻲ ﻓﺸﺎرد. در ﺑﻌﻀﻲ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ آﻓﺘﺎﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻓﺘﺎﻣﺎت و ﺟﺎ زﻏﺎﻟﻲ روی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

A9R5A54

و-  رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر:

زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژDC  ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ از رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ:

۱-ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ ورودی
۲-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎر
۳-ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮر، ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روﺗﻮر ( ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ) را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.

رﮔﻮﻻﺗﻮر وﻟﺘﺎژ داﺧﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو و ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر، رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪار ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ،  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را ﻛﺎﻫﺶ داده ﺗﺎ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

 ه- ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ:

ﻳﻚ ﺳﻮ ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ- ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎز ﻧﻴﻢ ﻣﻮج

ب-ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج

ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻧﻴﻢ ﻣﻮج:
ﻳﻜﺴﻮﺳﺎزی ﻧﻴﻢ ﻣﻮج ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺬف ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ از ﻣﻮج ورودی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻟﺘﺎژ DC . (ﺿﺮﺑﺎﻧﻲ)
در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ۰ ﺗﺎ t/2 وﻟﺘﺎژ ورودی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ (در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ).
ﭼﻮن وﻟﺘﺎژ آﻧﺪ دﻳﻮد ازوﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺗﻮدش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ دﻳﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه ال ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ ۰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ در ﻣﻲ آﻳﺪ.

 chart

درﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  t/2ﺗﺎ t در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار دارﻳﻢ (وﻟﺘﺎژ ورودی ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ). وﻟﺘﺎژ آﻧﻮد دﻳﻮد از وﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺗﺪ آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮری از ﺑﺎر ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

chart1

ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﻮج:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژDC ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﻢ ﻣﻮج از ﻳﻜﺴﻮﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﻮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺪار ﺷﺒﻜﻪ ی ﭘﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮج ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:

A9R5A56

در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﻲ ۰  ﺗﺎ t/2 در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ (+) ﻫﺴﺘﻴﻢ و وﻟﺘﺎژ ورودی (+) اﺳﺖ. دﻳﻮد  D3 و  D2ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ آﻧﻮد آﻧﻬﺎ از وﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺗﻮدﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. D1وD4 ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﻜﻞ زﻳﺮﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

A9R5A58

ﭼﻮن دﻳﻮد ﻫﺎ اﻳﺪه ال ﻓﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ:

Vo =  Vi

در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﻲ t/2  ﺗﺎt  در ﻧﻴﻢ ﺳﻴﻜﻞ (– ) ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺎر  D1وD4 ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  D2وD3 ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

A9R5A5A

A9R5A5C

ﭘﺲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﻲ در ﻳﻚ دوره ی ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ

A9R5A5E

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﺘﺎژ DC ﺗﻤﺎم ﻣﻮج از ﻧﻴﻢ ﻣﻮج ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

A9R5A60

۱- ﺑﺪﻧﻪ   ۲- روﺗﻮر   ۳- اﺳﺘﺎﺗﻮر   ۴ – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ   ۵- رﮔﻮﻻﺗﻮر(آﻓﺘﺎﻣﺎت)

عملکرد آلترناتور

ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻬﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮرآﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎزه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﺎره ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﺮد وﻗﺘﻲ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻮر، در اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ آن ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ، وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎﻳﻲ (اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮری) اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻳﺎ دﻳﻨﺎم ﻛﻪ در ﺧﺎرج ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ (آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ)

A9R5A62

در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ۴۰۵ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮق آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻳﻨﺎم:

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه دﻳﻨﺎم ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻳﻨﺎم ﻓﺮق دارد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر دارﻧﺪ. درآﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺣﻮزه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آن دوار اﺳﺖ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی آن ﻣﻴﺪان را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در آن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺳﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ دﻳﻨﺎم ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺳﻮﺋﻴﭻ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻃﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻣﭗ ﺷﺎرژ و آﻓﺘﺎﻣﺎت ﺑﻪ زﻏﺎﻟﻬﺎی روﺗﻮر رﺳﻴﺪه و در ﻫﺴﺘﻪ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻗﻄﺒﻬﺎی روﺗﻮر ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن N و Sﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ زدن اﺳﺘﺎرت و ﺣﺮﻛﺖ روﺗﻮر ﻣﻴﺪان اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و در آن وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر در دور آرام ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آﻓﺘﺎﻣﺎت آن ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

آﻓﺘﺎﻣﺎت:

ﺣﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎﻣﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻓﺘﺎﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮق ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ زﻏﺎل ﻫﺎ و دﻳﻮدﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮد. ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻞ ﺑﻮدن ﺗﺴﻤﻪ، آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺑﺮق را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺰاﻳﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻨﺎم:

 1. در دور آرام ﺑﺎﻃﺮی را ﺷﺎرژ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 2. دارای آﻓﺘﺎﻣﺎت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. دوام و ﻋﻤﺮ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 4. اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮی دارد.
 5. وزن ﻛﻤﺘﺮی دارد و ﻓﻀﺎی ﻛﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق در ﺧﻮدرو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪار ﺷﺎرژ:

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮق ﻣﺜﺒﺖ و اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ

A9R5A64

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن:
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮدرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ا ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎرژ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺷﺎرژ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎرژ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ از آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار، آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ:
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﮔﻮﻻﺗﻮر ﭘﻲ ﺑﺮد.
در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﺑﻮدن وﻟﺘﺎژ، آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن وﻟﺘﺎژ، اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد.

ﻋﻴﻮب آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر:

۲ اﻳﺮاد ﺷﺎﻳﻊ در آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ) ﺷﺎرژ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺎرژ:
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه و ﺧﻮدرو ﺑﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻳﺎ زﻏﺎل آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮرو دﻳﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﺷﺎرژ زﻳﺎد (اورﺷﺎرژ):
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﺮزش دارد و آب اﺳﻴﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻴﺮون ﻣﻲ رﻳﺰد و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻓﻴﻮز ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﻮزد و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻴﻮز ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر:

ﺑﺮای ﺗﺴﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻜﻮدﻳﺎگ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺎز وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر روﺷﻦ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۱۴٫۷ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

منبع : ایساکو

11 دیدگاه ها در مورد “دیود و آلترناتور

  1. سلام. خوشحالیم برای شما مفید بوده.
   موفق باشید.

 1. سلام میبخشید من پراید مدل ۸۳ دارم تازگی ها همزمان چراغ باطری و چراغ ترمز دستیم روشن شد به باطری سازی مراجعه کردم گفتش از آفتامات یا از زغال دینامشه اونها رو عوض کرد اما درست نشد باز هم چراغ باطریم چراغ دستی ترمزم پشت آمپر روشن شد دیود دینام رو هم عوض کردیم اما همچنان روشن مونده لطفا منو راهنمایی کنید چه کار باید کرد

 2. سلام دینام پیکان بنده از نظر شارژ خوبه اما چراغ پشت کیلومتر مربوط به باطری کم نور و پر نور میشود دلیلش چیست ممنون

 3. با سلام
  اگه میشه نامه قطعه دیود داخلی رو بقید ..منظور اون 6تا دیودی که یکسوسازی شده رو میگم که 3تاش منفی سه تاش مثبت هستش .اسمه قطه دیودی رو میخوام ؟؟مرسی

 4. با سلام آیا خرابی دیود میتونه باعث نوسان در شارژ هم بشه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *