درﯾﭽﻪ ﮔﺎز

دریچه گاز

دریچه گاز – دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; 

در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ری از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;زی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴;،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دریچه گاز (Throttle body) اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve) و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای  ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از راﻧﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺑﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;اع در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز 

&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; زاو&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; دو &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;د: دریچه گاز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و دریچه گاز ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹;.

دریچه گاز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; 

 ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ارزاﻧﯽ آن اﺳﺖ ﻣﺜﺎل:

A9R142B - دریچه گاز

دریچه گاز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; 

در دریچه گاز ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; زاو&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;وا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ل از ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدرو و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در آن، دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دریچه گاز را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع دریچه گاز دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ل:

A9R142D.jpg - دریچه گاز

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۸; دریچه گاز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹;

دریچه گاز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل د&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای ورودی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; دریچه گاز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی دارد. &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;م، ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;وری &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر و &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد و در &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;را&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;د. از د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; دریچه گاز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ی و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۳۹۵;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;؛ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع دریچه گاز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۳۹۵;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د. ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی دریچه گاز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;ف &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; و آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را در ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد در دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﻮر راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا و ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ در دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دریچه گاز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ دریچه گاز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺮوزه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی، »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ« و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوز ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ، دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد.

&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; د&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د 

A9R142F - دریچه گاز

در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;وا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; ای (Butterfly Valve)  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺧﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﻮر راﻧﻨﺪه (ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا، دﺳﺘﻮر ارﺳﺎﻟﯽ از ECU ﻣﻮﺗﻮر در ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز از ﻋﻤﻠﮕﺮ (actuator)  و «ﺣﺴﮕﺮ (sensor) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی دور آرام (idle) ، ﺗﻤﺎم ﺑﺎر (full load) و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی (accelerating) ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو (decelerating) ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر (ECU) ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۷۶;وه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای ورودی از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;وا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; ای، دارای &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای ا&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ا از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ « اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر » (Stepper motor) ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده از « اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر » ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎت در زﻣﺎن ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﺗﻨﻈﯿﻢ دور آرام در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﻮﺗﻮر (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل راه اﻧﺪازی ﮐﻮﻟﺮ)،  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا در دور آرام و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮﻣﯽ دارد. در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ECU اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

A9R1431 - دریچه گاز

در &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹;، &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; دو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; روی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۲;ر در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ECU  ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰;ان &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ECU ﻣﻮﺗﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد. ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ECU اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ECUﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ:

 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;
 • &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹;
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;اری &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو (ESP)
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو(&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;وز)
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

و…

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه و ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;اف ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;

 • تهیه دﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ (در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻫﻮای ﺳﺮد)
 • تنطیم دور آرام ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺿﻌﯿﺖ دور ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺎرﻣﻮﺗﻮر، ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
 • بهبود ﺑﺮﮔﺸﺖ دور آرام

در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;دن &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن دو &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۰۰;ا را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ECU ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; (S1) ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز از ﺣﺪود ۰/۵ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ۴ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﮕﺮ (S2) از ﺣﺪود ۴/۵ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ۱ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ، ECU ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده و آن را ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮاغ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ اﻃﻼع راﻧﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

A9R1433 - دریچه گاز

&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز آزاد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; (&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ش) &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ً ۷در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;؛ ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد. د&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; د&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;، در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه و ECU ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در وﺿﻌﯿﺖ LIMP HOME ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎز ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۷ درﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪود ۲۵۰۰RPM دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ECU ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ، ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻘﺪار ﮔﺸﻮدﮔﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲ درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ در ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ۸۵۰RPM ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ(ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﺮ).
&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; ECU ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻧﻮع PWM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ECU ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﺘﺎژ را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

A9R1435 - دریچه گاز

A9R1437 - دریچه گاز

A9R1439 - دریچه گاز

در &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی دو&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۰; ا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از آن و &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در دو &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای دو &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;اره &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;دی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; و در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; (fuel switching) ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺠﺎد و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

&#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; 

۱-در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; (&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ه):

در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; ECU دو دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

 • &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه (&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز)
 • و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز (پتا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز)

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۸۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ارد و در &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; REST ) ۷ درﺟﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ) ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ، ﺑﺮای راﻧﻨﺪه اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ECUی ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺷﺶ اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و آواﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ، دور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﻧﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

۲- &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;رت دا&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ل درآ&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; (در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;):

در &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۰;&#۶۴۵۰۹; ECU ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه از ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و آواﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ۲۰۰۰RPM ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳- در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز )&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;رو&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; روی &#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د در &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د( &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;ی S1 و S2 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۴- در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; دو &#۶۴۳۴۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز، ECU ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ، ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;دن &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;اغ &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;ع را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;.

روش &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; 

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; از &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;ت و د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰;، &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; ر&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; و &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د آن را &#۶۴۳۸۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰;.

&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰;
ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد.
&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز ۵ و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; و &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز ۱۲ و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; دو از ECU ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ارد ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز دو&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ره &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ECU ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد:

۱ – ﺗﻌﻮﯾﺾ ECU ﻣﻮﺗﻮر
۲ – ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻮﺗﻮردار
۳ – اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت DOWNLOADING روی ECU ی ﻣﻮﺗﻮر

۴ – اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت CONFIGURATION روی ECU ی ﻣﻮﺗﻮر

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر دار 

&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۹۸;د &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۸۶; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; در وا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ن دو و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;زو &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ردار 

 •  اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 •  ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮﺋﯿﭻ
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت ۱۰&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;(در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;و وارد &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د)

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت ۱۵&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;( ECUﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﻠﻪ POWER LATCHﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ).

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸;: در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ت ۱۵ &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸;: &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۶۶;م ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;ق د&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;:

 • و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; از۱۰/۱و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
 • د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۳۹۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ۱۰ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۹۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
 • د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ون از ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ق &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ۸ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۹۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰;: در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د:

&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;ل &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; ECU ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﺋﯿﭻ واﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ power latch ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ(ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ).

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۱۹;&#۶۴۵۰۹; دوره &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ه در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د. در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; ECU ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺪون ﺑﺎر(وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻓﻈﻪ)و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاد 

&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; از &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۶۲;ب &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;د آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه در در&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز ا&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;و&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; را &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;دن دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;دی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; از دور آرام  و ﮔﺎزﺧﻮردن ﻣﻮﺗﻮردر رﻧﺞ ﻣﺤﺪودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

A9R143B - دریچه گاز

A9R143D - دریچه گاز

A9R143F - دریچه گاز

A9R1441 - دریچه گاز

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۰۹; دریچه گاز در &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;دروی ۲۰۶ 

ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۴;ا از &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; “ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ECU” وارد ﻣﻨﻮی ” ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ECU ” ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮی “ﻣﻮﺗﻮر/ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ” را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

A9R1443 - دریچه گاز

&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۳۴۵;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;ع ECU را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ:

A9R1445 - دریچه گاز

&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;ی ” ﻣﻘﺪار دﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر– Initializing the auto adaptive ” را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮدﮐﺎر درﯾﭽﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

A9R1447 - دریچه گاز

 ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:

A9R1449 - دریچه گاز ۱/ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دریچه گاز:

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; ز&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;:

 • &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۴; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر رو&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۴;
 • و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ژ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; از ۱۰/۱ و&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴;
 • د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ۱۰ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۹۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;اد
 • د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;ون &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; ۸ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۹۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;اد
 • &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز را &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ۲/۵ &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;

A9R144B - دریچه گاز

۲/ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; را &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال را &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; آ&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر د&#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال را &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;ً ر&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;

A9R144D - دریچه گاز

۳/ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; دریچه گاز

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; دریچه گاز در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;ارت ۸۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;د.

۵ &#۶۴۴۰۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸; را&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴;

 A9R144F - دریچه گاز

۴/ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۰;ی &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;ان ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۷۶;ک &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

 • &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲; د&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۹۹;
 • &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۲;ر د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; D ﯾﺎ N ( ﺧﻼص ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 • &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۸; ، د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ی ۵ د&#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; از ۸۰ در&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;

A9R1451 - دریچه گاز

ا&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ت 

منبع : ایساکو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *