درﯾﭽﻪ ﮔﺎز

دریچه گاز

دریچه گاز – دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو

ﻣﻘﺪﻣﻪ 

در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دریچه گاز (Throttle body) اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve) و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ آن، ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای  ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺷﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از راﻧﻨﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺑﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

اﻧﻮاع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز 

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد: دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ.

دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ 

 ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ درﯾﭽﻪ ﺳﺎده ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ارزاﻧﯽ آن اﺳﺖ ﻣﺜﺎل:

درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ 

در دریچه گاز اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل از ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن راﻧﻨﺪه و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدرو و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در آن، دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دریچه گاز را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع دریچه گاز دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺜﺎل:

درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ

دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر و ﺧﻮدرو ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﺪﻣﺎن و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ دریچه گاز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﻧﻮع دریچه گاز ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎری ﻣﻮﺗﻮر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را در ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد در دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﻮر راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا و ﺑﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ در دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دریچه گاز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ دریچه گاز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺮوزه در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی، »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮﺧﺖ« و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺮوز ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ، دریچه گاز ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریچه گاز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد.

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه درﯾﭽﻪ ﮔﺎز و ﻋﻤﻠﮑﺮد 

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه درﯾﭽﻪ ﮔﺎز

درﯾﭽﻪ ﮔﺎز از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve)  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﺧﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﺮ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ دﺳﺘﻮر راﻧﻨﺪه (ﻓﺸﺎر ﭘﺪال ﮔﺎز) ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻮر ECU ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا، دﺳﺘﻮر ارﺳﺎﻟﯽ از ECU ﻣﻮﺗﻮر در ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز از ﻋﻤﻠﮕﺮ (actuator)  و «ﺣﺴﮕﺮ (sensor) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی دور آرام (idle) ، ﺗﻤﺎم ﺑﺎر (full load) و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی (accelerating) ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو (decelerating) ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺗﻮر (ECU) ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮای ورودی از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﭽﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ای، دارای ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮای اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در درﯾﭽﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ « اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر » (Stepper motor) ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده از « اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر » ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎت در زﻣﺎن ﺳﺮد ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﺗﻨﻈﯿﻢ دور آرام در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ از ﻣﻮﺗﻮر (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل راه اﻧﺪازی ﮐﻮﻟﺮ)،  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻮا در دور آرام و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮﻣﯽ دارد. در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ECU اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

A9R1431

در ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ، ﯾﮏ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ دوﺑﻞ روی ﻣﺤﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺑﻪ ECU  ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻟﺘﺎژ ﺑﺮای ECU ﻣﻮﺗﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽ دارد. ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ECU اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﻧﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ECUﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ:

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﺮ
 • ﮔﯿﺮ ﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮدرو (ESP)
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو(ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮوز)
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر

و…

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻫﺪاف زﯾﺮ را ﺗﺎ ﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

 • تهیه دﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ (در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﻫﻮای ﺳﺮد)
 • تنطیم دور آرام ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺿﻌﯿﺖ دور ﻣﻮﺗﻮر، ﺑﺎرﻣﻮﺗﻮر، ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ
 • بهبود ﺑﺮﮔﺸﺖ دور آرام

در اﯾﻦ ﻧﻮع درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﺠﺰا را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ECU ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ (S1) ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز از ﺣﺪود ۰/۵ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ۴ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﮕﺮ (S2) از ﺣﺪود ۴/۵ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ۱ وﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ، ECU ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده و آن را ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮاغ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ اﻃﻼع راﻧﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

A9R1433

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز آزاد ﺑﺎﺷﺪ (ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش) ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۷درﺟﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻨﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ، درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ECU ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در وﺿﻌﯿﺖ LIMP HOME ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎز ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۷ درﺟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺪود ۲۵۰۰RPM دور ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ECU ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ، ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻘﺪار ﮔﺸﻮدﮔﯽ آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲ درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور درﺟﺎ در ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ۸۵۰RPM ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ(ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﻓﻨﺮ).
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﮐﻪ ECU ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻧﻮع PWM ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ECU ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﺘﺎژ را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.

A9R1435

A9R1437

A9R1439

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺗﻮر در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای دو ﺳﻮﺧﺖ، ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺗﻮر از ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﮕﺮ (fuel switching) ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر اﯾﺠﺎد و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ 

۱-درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﺪار ﺑﺎز ﯾﺎ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه):

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ECU دو دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:

 • ﻋﻤﻠﮑﺮد راﻧﻨﺪه (ﺳﻨﺴﻮر ﭘﺪال ﮔﺎز)
 • وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز (پتاﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮدرﯾﭽﻪ ﮔﺎز)

ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ REST ) ۷ درﺟﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ) ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ، ﺑﺮای راﻧﻨﺪه اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ECUی ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺷﺶ اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و آواﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ، دور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ راﻧﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

۲- ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪار ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﺎً ﻓﻌﺎل درآﯾﺪ (درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ):

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ECU ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪه از ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ اﻧﮋﮐﺘﻮرﻫﺎ و آواﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ۲۰۰۰RPM ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳- در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز )ﻣﺴﯿﺮﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎروﺑﮏ ﺑﺮ روی ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی S1 و S2 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۴- در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺴﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز، ECU ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ، ﻣﯿﺰان ﻫﻮای ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻻ، ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮدن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮاغ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ اﻃﻼع راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

روش ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﻪ 

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺼﺎﻻت و دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ رﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﭼﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻮﻣﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ۵ وﻟﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮﺗﻮر درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ۱۲ وﻟﺖ ﭘﺎﻟﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو از ECU ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز دوﺑﺎره ﺑﺮای ECU ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد:

۱ – ﺗﻌﻮﯾﺾ ECU ﻣﻮﺗﻮر
۲ – ﺗﻌﻮﯾﺾ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻮﺗﻮردار
۳ – اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت DOWNLOADING روی ECU ی ﻣﻮﺗﻮر

۴ – اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت CONFIGURATION روی ECU ی ﻣﻮﺗﻮر

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻮﺗﻮر دار 

ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن دو وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزو ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﻣﻮﺗﻮردار 

 •  اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 •  ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮﺋﯿﭻ
 • ﺳﻮ ﺋﯿﭻ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ(در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮ ﭘﺪال ﮔﺎز ﻧﯿﺮو وارد ﻧﺸﻮد)

ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ﺛﺎﻧﯿﻪ( ECUﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﻠﻪ POWER LATCHﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ).

ﺗﻮﺟﻪ: در ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺑﺎز ﻧﺸﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ: ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ:

 • وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از۱۰/۱وﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 • دﻣﺎی ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
 • دﻣﺎی ﻫﻮای ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﯿﻦ ۸ ﺗﺎ ۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻢ: در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد:

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎز ﺷﺪن درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ECU ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﺋﯿﭻ واﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ power latch ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ(ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ).

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻃﯽ دوره ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺳﺎﯾﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ECU ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺪون ﺑﺎر(وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻓﻈﻪ)و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاد 

ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻋﯿﻮب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در درﯾﭽﻪ ﮔﺎز اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﯾﺮاد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺴﺘﺎدن دور ﻣﻮﺗﻮر در ﻋﺪدی ﺑﺎﻻﺗﺮ از دور آرام  و ﮔﺎزﺧﻮردن ﻣﻮﺗﻮردر رﻧﺞ ﻣﺤﺪودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

A9R143B

A9R143D

A9R143F

A9R1441

ﻣﻌﺮﻓﯽ دریچه گاز در ﺧﻮدروی ۲۰۶ 

اﺑﺘﺪا از ﻗﺴﻤﺖ “ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی ECU” وارد ﻣﻨﻮی ” ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ECU ” ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮی “ﻣﻮﺗﻮر/ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ” را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

A9R1443

ﺳﭙﺲ ﻧﻮع ECU را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ:

A9R1445

ﺣﺎل ﻣﻨﻮی ” ﻣﻘﺪار دﻫﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر– Initializing the auto adaptive ” را ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻮدﮐﺎر درﯾﭽﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.

A9R1447

 ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮی ﻣﻘﺪار دﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:

A9R1449 ۱/ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دریچه گاز:

ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺧﻮدرو ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﻮﺗﻮر روﺷﻦ
 • وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰/۱ وﻟﺖ
 • دﻣﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
 • دﻣﺎی ﻫﻮای ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻦ ۸ ﺗﺎ ۹۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
 • ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر ﻧﺪﻫﯿﺪ
 • ﺳﻮﺋﯿﭻ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ۲/۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ

A9R144B

۲/ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺪال ﮔﺎز

ﺳﻮﺋﯿﭻ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺪال را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ

ﭘﺪال را ﮐﺎﻣﻼً رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ

A9R144D

۳/ ﺗﻌﺮﯾﻒ دریچه گاز

ﺗﻌﺮﯾﻒ دریچه گاز در ﺣﺮارت ۸۰ درﺟﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ

 A9R144F

۴/ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺒﺮان اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻮﺗﻮر

 • ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
 • ﺳﻠﮑﺘﻮر دﻧﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ D ﯾﺎ N ( ﺧﻼص ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 • ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، دﻣﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎی ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۸۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ

A9R1451

اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت 

منبع : ایساکو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *