اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

مقدمه:

اولين توربو شارژ توسط آلفرد بوچي مهندس سوئيسي در سال ۱۹۰۵ ميلادي طراحي و ساخته شده است .توروبو شارژ از يك توربين و يك پمپ تشكيل شده است ،توربين توسط گاز هاي خروجي اگزوز به حركت در مي آيدكه باعث مي گردد پمپ كه توسط محوري به توربين متصل است به گردش در مي آيد .با حركت پمپ ،هواي ورودی از فيلتر متراكم مي گردد و برای منيفولد هوا ارسال مي شود . با توجه به حجم هوای بيشتر ارسالي به منيفولد هوا راندمان حجمي موتور افزايش می يابد . با افزايش راندمان حجمی ، قدرت توليد موتور افزايش و سطح آلايندگي كاهش مي يابد. در اين مستند سعی شده است تا اصول اوليه توربو شارژ بصورت كامل تشريح گردد تا بتواند در امرعيب يابی كمك نمايد .

مزايای موتور توربو شارژ

مزايای استفاده از توربو شارژ بشرح زير می باشد:

۱- در موتور های معمولی ، افت فشار هوای ورودی ناشی از فيلتر هوا ، لوله ها و مجراي هوا و… باعث می گردد تا راندمان حجمی موتور كاهش يابد اين افت باعث عدم پر شدن مخلوط سوخت و هوا در سيلندر ميشود . در توربو شارژ به علت افزايش فشار هوا در منيفولد هوای ورودي باعث پر شدن مخلوط سوخت و هوا در سيلندر می گردد كه اين امر باعث نسبت افزايش توان موتور به حجم موتور تا دو برابر می گردد.

۲- در ارتفاعات موتورهای معمولی به علت كاهش فشار هوا ، دچار كاهش قدرت توليدی ميشوند اين امر به علت عدم پر شدن سيلندر موتور از مخلوط سوخت و هوا می گردد . در موتور های توربو به علت ارسال هوای پر فشار كاهش راندمان حجمی و به طبع آن كاهش قدرت صورت نمی پذيرد.

۳- كاهش سطح آلايندگی به علت تشكيل مخلوطی همگن از سوخت و هوا و نيز رقيق سازی با هوا بخصوص در موتور های ديزل.

اجزا سيستم توربو شارژ

بطور كلي اجزاي سيستم توربو شارژ بشرح زير مي باشد:

 1. توربين
 2. پمپ
 3. محور اتصال توربين وپمپ
 4. مسير ورود و خروج محصولات احتراق به توربين
 5. مسير ورود و خروج هوا به پمپ
 6. ياتاقان هاي محور اتصال
 7. مسير هاي روغنكاري ( لوله هاي ورود و خرج روغن )
 8. مسير هاي خنك كاري ( لوله هاي ورود و خروج مايع خنك كننده )
 9. دريچه كنار گذر توربين يا Waste Gate
 10. عملگر دريچه كنار گذر پمپ Dump Valve
 11. شير كنار گذر پمپ
 12. اينتركولر
Turbo charging components min 375x238 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
اجزا سيستم توربو شارژ

اصول عملكرد سيستم توربو شارژ

سيستم توربو شارژ به منيفولد اگزوز متصل است . محصولات خروجی از منيفولد اگزوز وارد توربين می گردد به علت عبور محصولات احتراق از توربين ، پره های آن به چرخش در می آيد . با توجه به اينكه محور توربين توسط محوری به پمپ متصل است ، پمپ توربور به گردش در می آيد . با گردش پمپ، هوای ورودی به آن متراكم وفشرده می شود با متراكم شدن هوای ورودی فشار آن افزايش يافته و به طبع آن دمای هوا افزايش مي يابد در اين حالت در صورتيكه دمای هوای ارسالی به منيفولد هوا كاهش نيابد باعث افزايش ايجاد ناك خواهد شد . بنابراين دمای هوای متراكم قبل از ارسال به منيفولد هوا توسط رادياتوری به نام اينتر كولر(خنك كننده مياني ) كاهش می يابد تا حساسيت به ناك ( كوبش ) كاهش يابد.

اينتر كولر يك مبدل هوا خنك مي باشد كه در جلوی خودرو در جلوی راياتور خودرو قرار دارد كه با حركت خودرو و برخورد هوا به اين مبدل با عث كاهش دمای هواي متراكم می گردد.

در تصوير زير شكل شماتيك سيستم توربو شارژ را مشاهده می كنيد .

Principles of turbo charging system operation min 375x166 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
اصول عملكرد سيستم توربو شارژ
schematic turbo charging system operation min 375x258 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
شماتیک عملكرد سيستم توربو شارژ

 

از محدوديت هاي موتور مجهز به سيستم توربو شارژ، كنترل توان خروجي موتور به علت رعايت نكات طراحي و سرعت دوراني توربين مي باشد جهت كنترل موارد بالا مي بايست ميزان دبي ورودي به توربين سيستم توربو شارژر تعيبه شده (Waste Gate) را كنترل كرد اين عمل توسط دريچه اي كه در مسير محصولات احتراق به توربين است انجام ميشود.

براي كنترل باز شدن دريچه مذكور ميتوان از دو نوع سيستم مكانيكي و يا الكتريكي استفاده كرد . در صورت استفاده از سيستم مكانيكي با انتقال فشار منيفولد به پشت دريچه باعث باز شدن آن ميشود ولي در صورت استفاده از سيستم الكتريكي ،با بهره گيري از يك عدد شير برقي كه توسط يونيت كنترل سيستم سوخت رساني كنترل ميشود،تركيبي از فشار محيط و هواي متراكم جهت عملكرد دريچه مذكور استفاده مي گردد .

turbo charging manual min 375x166 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
کنترل دریچه ورودی توربوشارژ

در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;اي ورودي &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ( ۲.۲ بار ) &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۶;ا در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز و &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۱۴; د&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;س در&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۶; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;اي &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۴۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۴۳; و در&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۲; در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ه &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;ا و &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۸; د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ن &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;دد. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;اي ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ب از ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;د ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۴۶; از در&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; Dump Valve اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎي ﭘﺲ ،ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;نی تغییراتی در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر EF7 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;قی CVVT:

ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژر &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۶;ف &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ادی از ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;ا در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژ و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;ی &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;ح ز&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;:

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر دور &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر زاو&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;دا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۲;

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;ك (ضربه)

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;درو

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی آب

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۹۵;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵; و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴;

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۱۸;

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;قی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;

در&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز و &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۴;ال &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز

&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ادی

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;

&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸;و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۷۶;چ

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۴;رو &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۲;

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۸;

&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ور &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۸۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴;

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۸;سی

ا&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;ای &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;لی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۸;ح ذ&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۶; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;:

پمپ بنزين

در سيستم توربو شارژ به علت افزايش فشار منيفولد هوا ، ميزان پاشش سوخت نيز افزايش مي يابد لذا تغيير دبی سوخت ارسالی از پمپ بنزين الزامی مي باشد . در اين راستا پمپ بنزين نيز نسبت به موتور معمولی تغيير يافته است . در موتور های معمولی ميزان دبی ارسالی سوخت ۳۶ كيلوگرم بر ساعت است ولی موتور مجهز به توربو شارژ ميزان دبی سوخت به  48 كيلوگرم بر ساعت تغيير كرده است .

&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر و د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; TMAP

در &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر دا&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۴۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و&#۶۵۲۴۷;ی در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;ـ&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۷;ـ&#۶۵۱۶۶;رژر &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر ۲.۵ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۶;ا &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر د&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; و &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;وت ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;.

TMAP 362x281 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
سنسور فشار و دما

كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی

كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی از لحاظ ظاهر يكسان است ولی برنامه آنها با يكديگر متفاوت است . كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی توربو به سنسور داخلی فشار محيط مجهز مي باشد .

شمع موتور

شمع مورد استفاده در موتور های معمولی از نوع تك پايه می باشد ولی برای موتور های مجهز به سيستم توربو شارژ از نوع دو پايه می باشد .

spark plug 375x208 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
شمع موتور

انژكتور

همانطور كه قبلا نيز توضيح داده شد ، به علت افزايش فشار داخل منيفولد هوا ، ميزان سوخت بيشتری نسبت به موتور معمولی نياز دارد بنابراين انژكتور سيستم توربو به علت ميزان پاشش با سيستم سوخت رسانی معمولی متفاوت می باشد .جهت شناسایی آسانتر رنگ انژكتور سيستم توربو با سيستم معمولی متفاوت می باشد .

injector 375x246 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
انژکتور

اجزا اختصاصی سيستم توربوشارژر

در سيستم توربو شارژ قطعاتی به سيستم سوخت رسانی افزوده شده است كه در سيستم سوخت رسانی معمولی استفاده نمی گردد. در ذيل اجزا مختص اين سيستم توضيح داده ميشود .

سنسور فشار توربو

اين سنسور برروی لوله هوای ورودی به موتور بعد از اينتر كولر قرار می گيرد ،اطلاعات فشار هوای خروجی از پمپ از طريق اين سنسور به يونيت كنترل سيستم سوخت رسانی ارسال می گردد.

در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;ای &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۶; از &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۴۳; ، ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۱۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;ی ار&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دور ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ اﺳﺘﻔﺎده  می کند ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧی ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ درﻳﭽﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ( Waste Gate ) را ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ آن ارﺳﺎل می ﻛﻨﺪ.

Turbo pressure sensor min 375x196 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
سنسور فشار توربو

شير برقی كنترل دريچه هدر رو توربين

كه توسط كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی ارسال pwm اين شير برقی بصورت پيوسته بوسيله پالس های می گردد.كنترل مي شود

همانطور كه بيان شد اين دريچه روی پوسته توربين قرار دارد كه وظيفه كنترل گشتاور خروجی را به عهده دارد . در حالت عادی اين دريچه بسته می باشد كه اين كار باعث مي گردد تا تمام محصولات احتراق وارد توربين گردد. با افزايش دور موتور و يا در حالت بار زياد دريچه باز مي گردد تا كليه محصولات احتراق وارد توربين نشده و طريق به اگزوز هدايت می شود . Waste Gate دريچه محل قرار گيری اين شير در براكتی روی گيربكس قرار دارد.

The electric valve controls the header in the turbine min 375x173 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
شير برقي كنترل دريچه هدر رو توربين

شير كنار گذر پمپ(Dump Valve) 

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۵۸; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ي &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۰۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۶۶;رژر در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;ر &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;اي ورودی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶; ۲/۲ &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;ر ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۰۰;ا&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۰۶; می &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;  در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻳﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از روی ﭘﺪال ﮔﺎزو ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ درﻳﭽﻪ ﮔﺎز و ﭘﻤﭗ و ﺑﻠﻌﻜﺲ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺻﺪا و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮه ﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﻣﻴﮕﺮدد . ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺮ ﺑﺮقی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﺮدد اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از روي ﭘﺪال ﮔﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ازورودی ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﭘﻤﭗ ﻳﺎ Dump  valve ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در دوﻧﻮع زﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:

–  شير كنار گذر مكانيكی (خلائی)

–  شير كنار گذر برقی

محل قرار گيری اين شير بعد از اينتركولر قرار دارد.

Dump Valve min 375x222 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
شير كنار گذر پمپ

اينتر كولر

هرگاه سيالی را متراكم نمائيم فشار و دمای آن افزايش می يابد . در سيستم توربو شارژ ، هوا توسط پمپ متراكم ميگردد در نتيجه فشار و دمای آن افزايش مي يابد

در صورتيكه هوای فشرده با دمای بالا را با سوخت مخلوط و وارد محفظه احتراق نمائيم .در زمان سيكل تراكم ، دمای مخلوط بار ديگر افزايش می يابد . با افزايش دما امكان ايجاد پديده ناك وجود دارد جهت كاهش پديده ناك ، دمای هوای فشرده شده از پمپ هوا را قبل از ارسال به منيفولد هوا در رادياتوری بنام اينتر كولر كاهش می دهيم محل قرار گيری اينتركولر در حال حاضر جلوی رادياتور در پشت جلو پنجره قرار دارد .

inter cool air min 370x281 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
اينتر كولر
inter cool air in out min 375x155 - اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7
ورودی و خروجی اينتر كولر

نكات مهم در خصوص موتور با سيستم توربو شارژ

توربو شارژ در شرايط تحت بار در دورهای بسيار بالا و نزديك ۲۰۰۰۰۰ دور بر دقيقه كار می كند كه برای كاركرد در اين شرايط ، مجهز به روانكاري تحت فشار و خنك كاری است بدين خاطر سرعت بسيار بالا پره های توربين و پمپ سيستم توربو و حساسيت ياتاقان های پرخوران برای جلوگيری از آسيب به موتور و افزايش طول عمر آن ، نكات زير بايد مورد توجه وپژه قرار گيرد :

 1. هرگونه نشتی آب و يا روغن از موتور بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و در صورت مشاهده سريعا برای رفع آن اقدام گردد.
 2. وجود نشتی هوا از لوله های هوای پرفشار و اينتركولر باعث افت توان و افزايش مصرف سوخت و افزايش احتمال آسيب به موتور می گردد. بنابراين بايد از محكم بودن بستهاي اتصالات مسير هوا و عدم آسيب ديدگی لوله ها اطمينان حاصل شود . لذا در صورت مراجعه خودرو بررسی نشتی صورت پذيرد .
 3. با توجه به حساسيت پره هاي توربوشارژ به ذرات خارجی به دليل سرعت زياد ،فيلتر هوا بايد به موقع طبق سرويس ها تعويض گردد.در صورتی كه خودرو در مناطق دارای گردوغبار بيش از حد مجاز مورد استفاده قرار مي گيرد ، تعويض فيلتر هوا بايد با فواصل زمانی كوتاه تر صورت پذيرد . در خصوص فيلتر روغن و روغن نيز همين ملاحظات بايد در نظر گرفته شود .
 4. با توجه به دور بسيار بالاي توربو شارژ ، در هنگامي كه اتصالات لوله هاي متصل به مسير هواي توربوشارژ باز است ،براي جلوگيري از يجاد خطر موتور را روشن نكنيد. از دستكاری پره های توبو شارژ و يا وارد كردن فشار و ضربه باعث آسيب رسيدن آن مي شود.
 5. اگر خودرو برای مدت بيش از يك روز متوقف بوده است و يا بلافاصله پس از تعويض روغن يا فيلتر و هم چنين هنگامی كه دمای موتور پائين است ، فرصت دهيد موتور حداقل ۳۰ ثانيه در دورآرام كار كند.
 6. در صورتيكه دمای موتور بالاست يا پس از پيمايش مسافت طولانی در جاده با سرعت بالا و يا وارد آمدن فشار به موتور ، قبل از خاموش كردن اجازه دهيد به مدت ۶۰ ثانيه موتور در دور آرام كار كند
 7. در صورت روشن شدن چراغ چك (عيب موتور ) موتور از پيمايش مسافت طولانی با خودرو در اين وضعيت خودداری گردد.
 8. سطح آب و روغن موتور را بصورت دوره ای مورد بررسي قرار گيرد.

منبع: ایساکو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *