09029991468 info @ mekanikekhodro.ir پاسخگویی 10 الی 21 گیلان، رضوانشهر

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

اصول عملکرد توربو شارژ در موتور EF7

مقدمه:

اولين توربو شارژ توسط آلفرد بوچي مهندس سوئيسي در سال 1905 ميلادي طراحي و ساخته شده است .توروبو شارژ از يك توربين و يك پمپ تشكيل شده است ،توربين توسط گاز هاي خروجي اگزوز به حركت در مي آيدكه باعث مي گردد پمپ كه توسط محوري به توربين متصل است به گردش در مي آيد .با حركت پمپ ،هواي ورودی از فيلتر متراكم مي گردد و برای منيفولد هوا ارسال مي شود . با توجه به حجم هوای بيشتر ارسالي به منيفولد هوا راندمان حجمي موتور افزايش می يابد . با افزايش راندمان حجمی ، قدرت توليد موتور افزايش و سطح آلايندگي كاهش مي يابد. در اين مستند سعی شده است تا اصول اوليه توربو شارژ بصورت كامل تشريح گردد تا بتواند در امرعيب يابی كمك نمايد .

مزايای موتور توربو شارژ

مزايای استفاده از توربو شارژ بشرح زير می باشد:

1- در موتور های معمولی ، افت فشار هوای ورودی ناشی از فيلتر هوا ، لوله ها و مجراي هوا و… باعث می گردد تا راندمان حجمی موتور كاهش يابد اين افت باعث عدم پر شدن مخلوط سوخت و هوا در سيلندر ميشود . در توربو شارژ به علت افزايش فشار هوا در منيفولد هوای ورودي باعث پر شدن مخلوط سوخت و هوا در سيلندر می گردد كه اين امر باعث نسبت افزايش توان موتور به حجم موتور تا دو برابر می گردد.

2- در ارتفاعات موتورهای معمولی به علت كاهش فشار هوا ، دچار كاهش قدرت توليدی ميشوند اين امر به علت عدم پر شدن سيلندر موتور از مخلوط سوخت و هوا می گردد . در موتور های توربو به علت ارسال هوای پر فشار كاهش راندمان حجمی و به طبع آن كاهش قدرت صورت نمی پذيرد.

3- كاهش سطح آلايندگی به علت تشكيل مخلوطی همگن از سوخت و هوا و نيز رقيق سازی با هوا بخصوص در موتور های ديزل.

اجزا سيستم توربو شارژ

بطور كلي اجزاي سيستم توربو شارژ بشرح زير مي باشد:

 1. توربين
 2. پمپ
 3. محور اتصال توربين وپمپ
 4. مسير ورود و خروج محصولات احتراق به توربين
 5. مسير ورود و خروج هوا به پمپ
 6. ياتاقان هاي محور اتصال
 7. مسير هاي روغنكاري ( لوله هاي ورود و خرج روغن )
 8. مسير هاي خنك كاري ( لوله هاي ورود و خروج مايع خنك كننده )
 9. دريچه كنار گذر توربين يا Waste Gate
 10. عملگر دريچه كنار گذر پمپ Dump Valve
 11. شير كنار گذر پمپ
 12. اينتركولر
اجزا سيستم توربو شارژ

اجزا سيستم توربو شارژ

اصول عملكرد سيستم توربو شارژ

سيستم توربو شارژ به منيفولد اگزوز متصل است . محصولات خروجی از منيفولد اگزوز وارد توربين می گردد به علت عبور محصولات احتراق از توربين ، پره های آن به چرخش در می آيد . با توجه به اينكه محور توربين توسط محوری به پمپ متصل است ، پمپ توربور به گردش در می آيد . با گردش پمپ، هوای ورودی به آن متراكم وفشرده می شود با متراكم شدن هوای ورودی فشار آن افزايش يافته و به طبع آن دمای هوا افزايش مي يابد در اين حالت در صورتيكه دمای هوای ارسالی به منيفولد هوا كاهش نيابد باعث افزايش ايجاد ناك خواهد شد . بنابراين دمای هوای متراكم قبل از ارسال به منيفولد هوا توسط رادياتوری به نام اينتر كولر(خنك كننده مياني ) كاهش می يابد تا حساسيت به ناك ( كوبش ) كاهش يابد.

اينتر كولر يك مبدل هوا خنك مي باشد كه در جلوی خودرو در جلوی راياتور خودرو قرار دارد كه با حركت خودرو و برخورد هوا به اين مبدل با عث كاهش دمای هواي متراكم می گردد.

در تصوير زير شكل شماتيك سيستم توربو شارژ را مشاهده می كنيد .

اصول عملكرد سيستم توربو شارژ

اصول عملكرد سيستم توربو شارژ

شماتیک عملكرد سيستم توربو شارژ

شماتیک عملكرد سيستم توربو شارژ

 

از محدوديت هاي موتور مجهز به سيستم توربو شارژ، كنترل توان خروجي موتور به علت رعايت نكات طراحي و سرعت دوراني توربين مي باشد جهت كنترل موارد بالا مي بايست ميزان دبي ورودي به توربين سيستم توربو شارژر تعيبه شده (Waste Gate) را كنترل كرد اين عمل توسط دريچه اي كه در مسير محصولات احتراق به توربين است انجام ميشود.

براي كنترل باز شدن دريچه مذكور ميتوان از دو نوع سيستم مكانيكي و يا الكتريكي استفاده كرد . در صورت استفاده از سيستم مكانيكي با انتقال فشار منيفولد به پشت دريچه باعث باز شدن آن ميشود ولي در صورت استفاده از سيستم الكتريكي ،با بهره گيري از يك عدد شير برقي كه توسط يونيت كنترل سيستم سوخت رساني كنترل ميشود،تركيبي از فشار محيط و هواي متراكم جهت عملكرد دريچه مذكور استفاده مي گردد .

کنترل دریچه ورودی توربوشارژ

کنترل دریچه ورودی توربوشارژ

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮرﺑﻮر ﺷﺎرژ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ورودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ( 2.2 بار ) ﻟﺬا در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از ﭘﺪال ﮔﺎز و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﻣﻌﻜﻮس درﻳﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘﻤﭗ ﺑﻴﻦ ﭘﻤﭗ و درﻳﭽﻪ ﮔﺎز و ﺑﻠﻌﻜﺲ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺻﺪا و ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ از درﻳﭽﻪ Dump Valve اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎي ﭘﺲ ،ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎنی تغییراتی در ﻣﻮﺗﻮر EF7 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻴﺮ ﺑﺮقی CVVT:

اﻳﻦ ﺷﻴﺮ در ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪادی از اﺟﺰا در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ و ﻣﻌﻤﻮﻟی ﻳﻜﺴﺎن ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﺳﻨﺴﻮر دور ﻣﻮﺗﻮر

ﺳﻨﺴﻮر زاوﻳﻪ ﻣﻴﻞ ﺑﺎداﻣﻚ

ﺳﻨﺴﻮر ﻧﺎك (ضربه)

ﺳﻨﺴﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو

ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی آب

ﺳﻨﺴﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ

ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ

ﺷﻴﺮ ﺑﺮقی ﻛﻨﻴﺴﺘﺮ

درﻳﭽﻪ ﮔﺎز و ﭘﺪال ﮔﺎز

ﻛﻮﻳﻞ ﻣﺪادی

ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻮﺋﻴﭻ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻣﺰ

ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻮﺋﻴﭻ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻼچ

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪرو ﻟﻴﻚ

ﺳﻨﺴﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻛﻮﻟﺮ

ﺷﻨﺎور ﺳﻄﺢ ﺳﻮﺧﺖ

ﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻨﺮسی

اﺟﺰای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮلی ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:

پمپ بنزين

در سيستم توربو شارژ به علت افزايش فشار منيفولد هوا ، ميزان پاشش سوخت نيز افزايش مي يابد لذا تغيير دبی سوخت ارسالی از پمپ بنزين الزامی مي باشد . در اين راستا پمپ بنزين نيز نسبت به موتور معمولی تغيير يافته است . در موتور های معمولی ميزان دبی ارسالی سوخت 36 كيلوگرم بر ساعت است ولی موتور مجهز به توربو شارژ ميزان دبی سوخت به  48 كيلوگرم بر ساعت تغيير كرده است .

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر و دﻣﺎ TMAP

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﻨﻴﻔﻮﻟﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر اﺳﺖ وﻟی در ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑـﻮ ﺷـﺎرژر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر 2.5 ﺑﺎر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

سنسور فشار و دما

سنسور فشار و دما

كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی

كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی از لحاظ ظاهر يكسان است ولی برنامه آنها با يكديگر متفاوت است . كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی توربو به سنسور داخلی فشار محيط مجهز مي باشد .

شمع موتور

شمع مورد استفاده در موتور های معمولی از نوع تك پايه می باشد ولی برای موتور های مجهز به سيستم توربو شارژ از نوع دو پايه می باشد .

شمع موتور

شمع موتور

انژكتور

همانطور كه قبلا نيز توضيح داده شد ، به علت افزايش فشار داخل منيفولد هوا ، ميزان سوخت بيشتری نسبت به موتور معمولی نياز دارد بنابراين انژكتور سيستم توربو به علت ميزان پاشش با سيستم سوخت رسانی معمولی متفاوت می باشد .جهت شناسایی آسانتر رنگ انژكتور سيستم توربو با سيستم معمولی متفاوت می باشد .

انژکتور

انژکتور

اجزا اختصاصی سيستم توربوشارژر

در سيستم توربو شارژ قطعاتی به سيستم سوخت رسانی افزوده شده است كه در سيستم سوخت رسانی معمولی استفاده نمی گردد. در ذيل اجزا مختص اين سيستم توضيح داده ميشود .

سنسور فشار توربو

اين سنسور برروی لوله هوای ورودی به موتور بعد از اينتر كولر قرار می گيرد ،اطلاعات فشار هوای خروجی از پمپ از طريق اين سنسور به يونيت كنترل سيستم سوخت رسانی ارسال می گردد.

در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘﻤﭗ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺸﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧی ارﺳﺎل ﻣﻴﺸﻮد  ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دور ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژ اﺳﺘﻔﺎده  می کند ﻳﻮﻧﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧی ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ درﻳﭽﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ( Waste Gate ) را ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ آن ارﺳﺎل می ﻛﻨﺪ.

سنسور فشار توربو

سنسور فشار توربو

شير برقی كنترل دريچه هدر رو توربين

كه توسط كنترل يونيت سيستم سوخت رسانی ارسال pwm اين شير برقی بصورت پيوسته بوسيله پالس های می گردد.كنترل مي شود

همانطور كه بيان شد اين دريچه روی پوسته توربين قرار دارد كه وظيفه كنترل گشتاور خروجی را به عهده دارد . در حالت عادی اين دريچه بسته می باشد كه اين كار باعث مي گردد تا تمام محصولات احتراق وارد توربين گردد. با افزايش دور موتور و يا در حالت بار زياد دريچه باز مي گردد تا كليه محصولات احتراق وارد توربين نشده و طريق به اگزوز هدايت می شود . Waste Gate دريچه محل قرار گيری اين شير در براكتی روی گيربكس قرار دارد.

شير برقي كنترل دريچه هدر رو توربين

شير برقي كنترل دريچه هدر رو توربين

شير كنار گذر پمپ(Dump Valve) 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﻮ ﺷﺎرژر در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ورودی ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ 2/2 ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ  در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻳﭽﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از روی ﭘﺪال ﮔﺎزو ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ درﻳﭽﻪ ﮔﺎز و ﭘﻤﭗ و ﺑﻠﻌﻜﺲ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺻﺪا و ﻧﻴﺰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺮه ﻫﺎی ﭘﻤﭗ ﻣﻴﮕﺮدد . ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺮ ﺑﺮقی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﺮدد اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎ از روي ﭘﺪال ﮔﺎز اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻫﻮای ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ازورودی ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺎر ﮔﺬر ﭘﻤﭗ ﻳﺎ Dump  valve ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در دوﻧﻮع زﻳﺮ می ﺑﺎﺷﺪ:

–  شير كنار گذر مكانيكی (خلائی)

–  شير كنار گذر برقی

محل قرار گيری اين شير بعد از اينتركولر قرار دارد.

شير كنار گذر پمپ

شير كنار گذر پمپ

اينتر كولر

هرگاه سيالی را متراكم نمائيم فشار و دمای آن افزايش می يابد . در سيستم توربو شارژ ، هوا توسط پمپ متراكم ميگردد در نتيجه فشار و دمای آن افزايش مي يابد

در صورتيكه هوای فشرده با دمای بالا را با سوخت مخلوط و وارد محفظه احتراق نمائيم .در زمان سيكل تراكم ، دمای مخلوط بار ديگر افزايش می يابد . با افزايش دما امكان ايجاد پديده ناك وجود دارد جهت كاهش پديده ناك ، دمای هوای فشرده شده از پمپ هوا را قبل از ارسال به منيفولد هوا در رادياتوری بنام اينتر كولر كاهش می دهيم محل قرار گيری اينتركولر در حال حاضر جلوی رادياتور در پشت جلو پنجره قرار دارد .

اينتر كولر

اينتر كولر

ورودی و خروجی اينتر كولر

ورودی و خروجی اينتر كولر

نكات مهم در خصوص موتور با سيستم توربو شارژ

توربو شارژ در شرايط تحت بار در دورهای بسيار بالا و نزديك 200000 دور بر دقيقه كار می كند كه برای كاركرد در اين شرايط ، مجهز به روانكاري تحت فشار و خنك كاری است بدين خاطر سرعت بسيار بالا پره های توربين و پمپ سيستم توربو و حساسيت ياتاقان های پرخوران برای جلوگيری از آسيب به موتور و افزايش طول عمر آن ، نكات زير بايد مورد توجه وپژه قرار گيرد :

 1. هرگونه نشتی آب و يا روغن از موتور بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و در صورت مشاهده سريعا برای رفع آن اقدام گردد.
 2. وجود نشتی هوا از لوله های هوای پرفشار و اينتركولر باعث افت توان و افزايش مصرف سوخت و افزايش احتمال آسيب به موتور می گردد. بنابراين بايد از محكم بودن بستهاي اتصالات مسير هوا و عدم آسيب ديدگی لوله ها اطمينان حاصل شود . لذا در صورت مراجعه خودرو بررسی نشتی صورت پذيرد .
 3. با توجه به حساسيت پره هاي توربوشارژ به ذرات خارجی به دليل سرعت زياد ،فيلتر هوا بايد به موقع طبق سرويس ها تعويض گردد.در صورتی كه خودرو در مناطق دارای گردوغبار بيش از حد مجاز مورد استفاده قرار مي گيرد ، تعويض فيلتر هوا بايد با فواصل زمانی كوتاه تر صورت پذيرد . در خصوص فيلتر روغن و روغن نيز همين ملاحظات بايد در نظر گرفته شود .
 4. با توجه به دور بسيار بالاي توربو شارژ ، در هنگامي كه اتصالات لوله هاي متصل به مسير هواي توربوشارژ باز است ،براي جلوگيري از يجاد خطر موتور را روشن نكنيد. از دستكاری پره های توبو شارژ و يا وارد كردن فشار و ضربه باعث آسيب رسيدن آن مي شود.
 5. اگر خودرو برای مدت بيش از يك روز متوقف بوده است و يا بلافاصله پس از تعويض روغن يا فيلتر و هم چنين هنگامی كه دمای موتور پائين است ، فرصت دهيد موتور حداقل 30 ثانيه در دورآرام كار كند.
 6. در صورتيكه دمای موتور بالاست يا پس از پيمايش مسافت طولانی در جاده با سرعت بالا و يا وارد آمدن فشار به موتور ، قبل از خاموش كردن اجازه دهيد به مدت 60 ثانيه موتور در دور آرام كار كند
 7. در صورت روشن شدن چراغ چك (عيب موتور ) موتور از پيمايش مسافت طولانی با خودرو در اين وضعيت خودداری گردد.
 8. سطح آب و روغن موتور را بصورت دوره ای مورد بررسي قرار گيرد.

منبع: ایساکو

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سنسور دور موتور

سنسور دور موتور

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده
درﯾﭽﻪ ﮔﺎز

دریچه گاز

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده