دوشنبه, ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
خانه » آموزش (صفحه 4)

آموزش

دریچه گاز

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو دریچه گاز ﻣﻘﺪﻣﻪ  در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه درﯾﭽﻪ ﮔﺎز (Throttle body) اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve) و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ …

ادامه نوشته »

دیود و آلترناتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو دیود و آلترناتور دﻳﻮدﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳﻮد: ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن را ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن و در ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. دﻳﻮدﻫﺎ دارای دوﻗﻄﺐ آﻧﺪ وﻛﺎﺗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ …

ادامه نوشته »

سنسور سرعت خودرو

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو سنسور سرعت خودرو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺭﺍ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﻟﺲ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ECU ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ …

ادامه نوشته »

سنسور دور موتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو سنسور دور موتور ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﺮوﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻮده و ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﻋﻢ از …

ادامه نوشته »

راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی مزدا۳

راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی مزدا۳

دانلود راهنمای تعمیرات سیستم های الکتریکی مزدا۳ نوع فایل: PDF قیمت: رایگان فهرست  عیب یابی هوشمند PGB  عیب یابی هوشمند مالتی پلکس  عیب یابی هوشمند پشت آمپر  عیب یابی هوشمند سیستم صوتی علائم عیب و نحوه رفع آن شیشه بالابرهای برقی علائم عیب و نحوه رفع آن سیستم ورود بدون کلید علائم عیب و نحوه رفع آن نشان دهنده ها …

ادامه نوشته »

ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو

ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو

دانلود فایل ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدرو نوع فایل: PDF قیمت: رایگان مولف: اﻣﯾد ﺷﺎدزی مجموعه لغات مورد نیاز در عیب یابی خودرو و ترجمه آنها به فارسی  

ادامه نوشته »

دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون

دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون

دانلود پاورپوینت با موضوع دلایل شاتون زدن یا شکسته شدن شاتون نوع فایل: پاورپوینت قیمت: رایگان فهرست مراحل ساخت شاتون شاتون نیروهای موجود بر روی شاتون بررسی فشار و تنش ها روی شاتون موتور تست فشار روی شاتون دلایل شاتون زدن دلایل ایجاد خودسوزی یا دتونیشن دلایل ایجاد احتراق زودرس راههای کاهش پدیده شاتون زدن  

ادامه نوشته »