انواع ECU ها در خودروهای انژکتوری ایران خودرو

انواع ECU های خودروهای انژکتوری ایران خودرو

در خودروهای انژکتوری از تعدادی ECU (کنترل یونیت) در سیستم های مختلف خودرو استفاده شده است که می توان ECU موتور را به عنوان اصلی ترین آنها معرفی کرد.

کنترل یونیت موتور بعنوان فرمانده و مرکز کنترل عمل کرده و با دریافت اطلاعات از سنسورها و طبق برنامه ریزی که بر روی آن شده است تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و دستورات مورد نیاز را جهت عملکرد عملگرهای مختلف به آنها ارسال می نماید. تا در نتیجه روشن شدن موتور و بهترین عملکرد برای خودرو حاصل گردد.

ادامه مطلب “انواع ECU های خودروهای انژکتوری ایران خودرو”