سیستم EBD چیست و چگونه عمل می کند

سیستم EBD چیست و چگونه عمل می کند

سیستم های ترمز در ابتدا به صورت کاملا مکانیکی طراحی و تولید می شدند که در آن ها نیروی ترمز وارده از طرف راننده به صورت مساوی بین چرخ های خودرو تقسیم می شد. شرایطی در هنگام حرکت خودرو موجود است که باعث پدید آمدن ایده تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های اتومبیل است که نیاز به سیستم EBD را ضروری می کند که این شرایط به صورت زیر میباشد.

ادامه مطلب “سیستم EBD چیست و چگونه عمل می کند”