سخن مدیر:
متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

۲۹ دی ۹۴

متدهای عیب یابی خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت اول کوئل و سنسور اکسیژن ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﻳﻞ و عیب یابی ﻛﻮﻳﻞ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . خودروهایی ﻛﻪ دارای اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ۱- ﻟﺮزش ﻣﻮﺗﻮر...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین نوشته‌های وبلاگ را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.