دوشنبه, ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
خانه » آموزش » مقاله

مقاله

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت پنجم مراحل تست عملکرد کامپیوتر سفری در خودروهای ۲۰۶ مالتی پلکس مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره B و یا C می توان شاهد ارائه اطلاعات خاصی بود: مصرف لحظه ای سوخت کیلومتر قابل پیمایش تا پمپ بنزین بعدی متوسط مصرف سوخت مسافت طی شده متوسط سرعت خودرو عملکرد کامپیوتر سفری از طریق قطعات …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر

متدهای عیب یابی مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت چهارم مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر مراحل تست عملکرد ایموبیلایزر اصول عملکرد این سیستم به منظور جلوگیری از روشن شدن و حرکت خودرو با کلیدی غیر از کلید خودرو طراحی گردیده است . با ورود به منوهای زیر در دستگاه عیب یاب PPS و یا نرم افزار Diag box ، دسترسی و مشاهده …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی مراحل تست شیشه بالابرهای برقی

متدهای عیب یابی خودروی پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت سوم مراحل تست شیشه بالابرهای برقی ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺻــﻮل ﻋﻤﻠﮑــﺮد : ﻫﺪف از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﺎﮔﺮام زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد : ﭘﯿﮑﺮه ﺑﻨﺪی و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﯿﺐ ﯾﺎب DIAGBOX ﯾﺎ …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی نشانگر سطح روغن و بنزین

متدهای عیب یابی خودروی  پژو ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت دوم نشانگر سطح روغن و نشانگر سطح بنزین مراحل تست نشانگر بنزین اصول عملکرد اندازه گیری مقدار بنزین داخل باک خودرو جهت نمایش به راننده از طریق نشانگر موجود در پشت آمپر ، مطابق دیاگرام زیر صورت می پذیرد : پارامترها و منوهای مرتبط با سیستم فوق به شرح زیر می …

ادامه نوشته »

متدهای عیب یابی کوئل و سنسور اکسیژن

متدهای عیب یابی خودروی ۲۰۶ و ۲۰۷I قسمت اول کوئل و سنسور اکسیژن ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻌﻮﻳﺾ اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻮﻳﻞ و عیب یابی ﻛﻮﻳﻞ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . خودروهایی ﻛﻪ دارای اﻳﺮاد ﻛﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ۱- ﻟﺮزش ﻣﻮﺗﻮر …

ادامه نوشته »

دریچه گاز

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو دریچه گاز ﻣﻘﺪﻣﻪ  در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه درﯾﭽﻪ ﮔﺎز (Throttle body) اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ای (Butterfly Valve) و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ …

ادامه نوشته »

دیود و آلترناتور

دانستنیهای سیستم های الکتریکی خودرو دیود و آلترناتور دﻳﻮدﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻳﻮد: ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن را ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن و در ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. دﻳﻮدﻫﺎ دارای دوﻗﻄﺐ آﻧﺪ وﻛﺎﺗﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ …

ادامه نوشته »